کاریکاتورهای جالب و مفهومی ارسالی : پدرام کلظمی

آخری رو حتما ببینید. کاریکاتور منتخب منه
http://groups.google.com/group/Mandana
گروه سرگرمی ROZANEH
کاریکاتور کودکان کار
http://groups.google.com/group/Mandana
کاریکاتور فقر
http://groups.google.com/group/Mandana
کاریکاتور تکنولوژی
Mandana
کاریکاتور نقاب
http://groups.google.com/group/Mandana
www.ROZANEHONLINE.com
کاریکاتور محیط زیست
http://groups.google.com/group/Mandana
کاریکاتور فقر
http://groups.google.com/group/Mandana
عشق
http://groups.google.com/group/Mandana
http://groups.google.com/group/Mandana
کاریکاتور با موضوع فقر
www.ROZANEHONLINE.com

کاریکاتور نابودی محیط زیست و درختان
www.ROZANEHONLINE.com

کاریکاتور های بسیار با مفهوم
روزنه آنلاین

نابودی محیط زیست
http://groups.google.com/group/Mandana
پیرمردی با دل و روحیه جوانی
http://groups.google.com/group/Mandana
وحدت اجتماعی !
http://groups.google.com/group/Mandana
دنیای تکنولوژی
http://groups.google.com/group/Mandana
دنیای مکانیزه !
روزنه آنلاین

شستشوی مغزی !
گروه سرگرمی روزنه

خانواده ای اسیر دنیای تکنولوژی
www.ROZANEHONLINE.com

کمک !
http://groups.google.com/group/Mandana