بمناسبت روز مادر

ای مادر من فرخ و آباد بمانی

پر خنده به لب خرم و دلشاد بمانی

باشی چو چمن خرم و دلشاد به هر فصل

با قدر رسا هم سر شمشاد بمانی

از تیر حوادث نرسد بر تو گزندی

از بند غم و فاجعه آزاد بمانی

اینست دعا بهر تو مادر به زبانم

همواره مصئون ز بند و بیداد بمانی

امروز بنام تو مبارک بود ای مام

دور از همه غم ها به دل شاد بمانی

نام تو ثنا خواهد در صفحه ‌ی گیتی

با (مخفی)۱ و هم (نادره)۲ هم زاد بمانی

محمد اسحاق ثنا

نوت:

۱ مرحوم شاه بیگم مخفی بدخشی شاعر پرآوازه کشور

۲ نادره شاعره‌ی نیمه قرن نزدهم