دوستان گرامی ! شما شاید از نقالان هم صنفی تان خاطره های داشته باشید ُ با دیدن این تصاویر خاطرات تان تازه میگردد -تقلب به اين ميگویند : ارسالی پدرام کاظمی