د آزادی غژ : د ارواښاد سیلاب ساپی

289px-سېلاب_ساپی

وچت دې وې توغونه په جهان د آزادۍ

بشر دې پاتې نه شې په ارمان د آزادۍ

تر څو چې دا دنيا وې نو اوچت دې له هر چا وې

بيرغ په دې نړۍ کې د افغان د آزادۍ

ارواښاد سيلاب ساپۍ