گاندی سمبول تلرانس وآشتی درجهان : دکتور علـــی احمـــد کریــمــی

1459821_228433257331158_587239746_n     پیشرفتهای علمی واقتصادی وتوسعه آزادی های مدنی هندوستان معاصرمایه تعجب کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان گردیده است واین پیشرفتها مولود ایمان وعشق مهاتما گاندی به آزادی وخدمت به مردم هند می باشد.مردیکه  بدون سهم مشترک مرد وزن وهندو و مسلمان با احترام به منطق تساوی طلبانه وپولورایسم دینی وکثرتگرایی، موفقیت های آینده هند قوی ومقتدر را درحیات سیاسی واقتصادی  کشور ناممکن می دانست. این مرد نحیف ولاغرکه عینکی به چشم ولنگی به کمرداشت وچرچل اوراگدای برهنه می خواند جهان معاصربه وجود او چون سمبول  تلرانس، آشتی وتسامح افتخارمی نماید. سلاح اودرنبرد بابزرگترین امپراطوری جهان ایمان به حق وعشق خدمت به مردم بود، اوبرخلاف افسانه سرایی ناپلئون که حق ازدهانه توپ برمیآید می گفت که ایمان به حق قوی تراززوروغروراست. 

گاندی درجنگ با دشمنان هند ازروش «هرتال» یعنی پایداری آرام وآشتی جویانه وهمکاری نکردن با بیگانگان مردم هند را دعوت نمود. خود سرمشق این روش برای مردم گردید، مدالی راکه بخاطرخدمت اجتماعی درافریقا بدست آورده بود برگردانید،گاندی رهبرومعلمی بود که هدف زندگی وآینده نگری را به مردم خود آموخت اوشهوت تجمل پرستی های ظاهرفریبانه وتجمع حریصانه  پول وسرمایه را به هدف نیرنگ، دروغگویی وبد اخلاقی های عصیانگرانه  از وسوسه های شیطانی وگمراه کننده استعمار به آینده هند تشخیص نمود. گاندی برای بیداری مسوولیت های وجدانی مردم به مادروطن ومحصولات داخلی لباسی را که ازپارچه انگلسی درتن داشت به آتش افگند . بد نبال او مردم هند ازآن جمله ایندراگاندی کوچک عروسک دوستداشتنی خود رابه آتش انداخت. هدف گاندی با روش پایداروآرام تنویرافکارعمومی اعم از سرمایه داروفقیرازیوغ بردگی ووسوسه های  تجمل پرستانه و سحرانگیزاستعماربود، اومیدانست که تمرکزسرمایه به کمک استعماربه عده محدود  اخلاق اجتماعی را تنبل وافراد را بی خاصیت وجامعه را بیمارمیگرداند وحرص سرمایه داران وحسادت فقرا تضادهای قومی ومذهبی را درمبارزه بادشمن آزادی تشدید می بخشد واین تفرقه افگنی ها عمراستعمار راطولانی ترمیگرداند. از فقیروغنی دعوت نمودبا بیگانه همکاری نه نمایند. گاندی برای یک مسوولیت وماموریت بزرگ تاریخی واخلاقی آفریده شده بود  واوبرای انجام این مسوولیت بزرگ تاریخی با روش پایداروآرام خود وجدان عمومی راازهمکاری با بیگانگان بیدارگردانید. گاندی درمیان رجال معروف و شخصیت های برجسته تاریخ جایگاه ویژه دارد.  گاندی درفرهنگ جنبشهای سیاسی واجتماعی جهان آیئن نوی را بوجود آورد،که حضرت مسیح«ع»قرنها پیش پیام آوراین آیئن برای بشریت بود وهمانطوریکه عارفان بزرگ ونامدارما رسالت شان بیداری وجدان افراد جامعه  وپیام شان آزادی پروازاندیشه های بشردوستانه ازقفس اوهام وخرافات بود.

اما گاندی نخستین کسی بود که این روش را دستورالعمل خود قرارداد وموفق به کسب اعتماداز ملت بزرگ هند گردید وهمه بدون ترس اززوروخشونت ازاو  پیروی نمودند. وقتیکه هموطنانش درمقابل مسلمانان هند دست به خشونت زدند او به خاطراین خشونت  روزه گرفت. در15اگست1947 هند آزاد گردید، اما شعله اختلافها، شورشها وکشتارهای وحشتناک زبانه کشید، خشونت های جاهلانه بارماموریت گاندی را سنگین ترگردید،او ازخشونت انسانها بنام قوم ومذهب،زبان وعشیره تنفرداشت. گاندی تاآخرین رمق کوشید تا هندوان ومسلمانان را آشتی بدهد.اما درماه جون1948 یکی ازهم مذهبان متعصبش اورا با گلوله ازپا درآورد وشمع تابناک وجود اورا،که کشوربزرگ هند ازآن روشن بود خاموش گردانید. گاندی پیرودین هندیان بود اما مانند مولانا خاتم العرفا به همه مذاهب به دیده احترام ویکتا پرستی می نگریست اومیگفت «من همان خدا راکه دربها گوادگیتا می شناسم درانجیل وقران هم می بینم»  گاندی اسلام رامظهر عشق خالص وبی ریای حضرت محمد(ص) به خداوند میدانست اومی گفت« به نظرمن بهترین بنده کسی است سلطنت برقلب انسانها داشته باشد،من ایمان دارم که پیروزی اسلام با شمشیرنبود. اسلام مولود ایمان ناب حضرت محمد«ص» به خدا ، طهارت، فداکاری ، شجاعت و وفاداری اوبه دوستان و پیروان اوبود. »  کشورهند با ادامه ازنبوغ گاندی درجهان معاصربا پیروی ازپنج اصل مسالمت آمیزاحترام به حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشورها، عدم تجاوز،دخالت نکردن درامورداخلی کشورها،احترام دوسویه وبرابردراموربین المللی وهمزیستی با رژیم های گوناگون از مقام وجایگاه بلند درجهان برخورداراست وسمبول تلرانس وآشتی محسوب میگردد وقادربه پیشرفت های عظیم علمی،اقتصادی وفرهنگی گردیده است.کشورهند درامورفرهنگی ازآن جمله درتولیدات فلم مقام اول رادرجهان داردوسالانه بیشترازهزارفلم تولیدمینماید ویک ونیم ملیارد بینینده دارد و20میلیارد دالرتولیدات سالانه آن می باشد.مردم ما به فرهنگ هند به دیده احترام ودوستانه می نگرند واهل هنود درافغانستان  ازحقوق وآزادی کامل دراجرای مراسم مذهبی خود برخورداراند وما افتخارداریم که درطول تاریخ با اهل هنود درکنارسایراقوام ومذاهب مختلف افغانستان بی مهری صورت نگیرد ومردم ما علاقمند به روابط وهمکاری های دوجانبه وچند جانبه باکشورهند می باشند وبویژهمکاری های دوکشوردرمبارزه باتروریسم وافراطگرایی ازاهمیت خاص برخورداربوده وبه نفع دوکشوروتضمین کننده ثبات درمنطقه میباشد.

دکتورعلی احمد کریمی- مسکو