فساد افغانستان راتباه وازجهان منزوی میگرداند : دکتـور علی احمد کریمی

karimi ahmad aliفساد مهمترین عامل جنگ،بی امنیتی،فقر، بیکاری ، بیرحمی ودلسردی مردم، به نظام سازی وآینده  گردیده است . هدف ازتفکیک قوا درقانون اساسی کنترل قدرت است. درافغانستان همه وحتی رییس جمهوراز ننگ و  رسوایی فساد می نالند . اگرفساد لجام گیسخته دراموراداری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی واخلاقی  مهارنگردد افغانستان تباه وازکمک های جهانی منزوی خواهد گردید. واژه لغوی فساد معنی تباه شدن، متلاشی شدن وازبین رفتن رامی دهد ودر اصطلاح فسادرا سوء استفاده ازقدرت عمومی به نفع منافع شخصی تعریف مینمایند. وقتیکه غذا فاسد میگردد اورا نابود ودفن می نمایند تاویروس آن به سلامتی انسان ومحیط زیست سرایت نه نماید.

فساد اداری وسیاسی باعث زوال وفجایع خونین  درتاریخ کشورما وجهان گردیده است. نخبگان ونویسندگان کشورما درباره اشکال وانواع فساد اداری چون رشاء«رشوه دادن» ارتشاء«رشوه گرفتن»، اختلاس، انحصارگرایی، باندسازی درمقابل حق گرایی،خویشاوندسالاری درمقابل خردسالاری، دزدی سالاری درمقابل عدالت اجتماعی، فقدان تقوی وباجگیری بااستفاده از تجارب جهانی طرح های علمی وعملی ارائه نموده اند.مطبوعات به گونه رکن چهارم دموکراسی وچشم وگوش جامعه میتواند مسوولیت پذیری اجتماعی را درافکار عامه بیدار ونقش پیشآهنگ درمبارزه با فساد داشته باشد . دولت ومطبوعات دونهاداند، ارتباط بین این دونهاد باید آمرانه وجابرانه نباشد،مطبوعات نمی تواند دشمن دولت باشد،مطبوعات درمبارزه بافساد با افشاگری وانتقادات سازنده به دولت کمک می نماید تا اشتباهات ونواقص خودرا اصلاح نماید ودولت حق ندارد درامور مطبوعات مداخله نماید. رییس جمهوری ما ازعلمای کشوردعموت نمود تا در مبارزه با فساد جهاد را اعلام نمایند. مردم مومن ومسلمان افغانستان این حدیث معروف رابارها درمنابرو مساجد از زبان علمای کرام شنیده اندکه« بهترین امیران آنانند که به خدمت علما میروند وبد ترین عالمان آنانند که به خدمت امیران درمیایند»یعنی  قدرت فکری وایمانی روشنفکران دینی مستقل ازقدرت سیاسی ومنافع مقطعی، جناحی وسمتی است وبه گفته مولانا دامن تقوی را درآتش دنیا نمی سوزانند. اما تنها با موعظه ونصیحت نمی توان درمبارزه بافساد پیروزگردید برای پیروزی به مفاسد اداری اراده قوی  سیاسی واجرایی لازم است خوشبختانه علما درارگ دین دینی خودرا که امربه معروف ونهی ازمنکراست ادانمودند وازرییس جمهور دعوت نمودند تا جهاد بافساد ازارگ آغاز گردد. تا وقتیکه ریشه های فاسد وتنومند درخت فساد درارگ قطع نگردد برای کابینه وسایرمقامات بلند پایه دولت درس عبرت نه خواهد گردید . ارگ صدای مردم رانمی شنود.بازخواست وجود ندارد، اطرافیان رییس جمورمتردد،مشکوک ودودل اند ازعواقب احتمالی می ترسند وبه خاطرحفظ جان ووضع موجود به عرایض وشکایات مردم پاسخ نمی دهندو خودرا تافته جدابافته ازمردم می پندارند. فساد در دولت وحدت ملی که درافغانستان بنام های ع.غ. وحشت ملی وفاجعه ملی تشهیرگردیده اصل پیشرفت درامور گردیده است. محمد اشرف غنی رییس جمهور درمطبوعات کشوروجهان بگونه متفکردرجه دوم جهان شهره آفاق گردیده ولی این سوالها درذهن هرفرد بطورناخود آگاه خلق میگردد، آیا رییس جمهورکه تمام عمرخودرا درخارج سپری نموده و تجارب غنی درمراکزبزرگ بین المللی اندوخته راه وروش مبارزه بافساد رانمی داند !!!؟ آیا رییس جمهورنمی داند وزیران که به اصراروپیشنهاد وی انتخاب گردیده اند بیشترازدیگران ازحکم اوسرپیچی و بی شرمانه قانون راپایمال می نمایند؟ آیا رییس جمهورنمیداند که جنگ بادزد سالاری و تکه داران سیاسی ماجراجو قدرت را به دل مردم محبوب میگرداند؟ مردم ما پاسخ این سوالها را میدانند،مردم می بینند ومیدانند که کشورپرورشگاه کرم های بی قریحه گردیده،هیچکس درمقام خود احساس مسوولیت نمی نماید،اولیای اموربرگزیده مردم نیستند رفتارواندیشه آنان باروح ووجدان عمومی همآهنگی ندارد وبی شرمانه به جاه ومقام به قیمت اذیت وآزارمردم افتخار می نمایند. دراجرای وظایف کوتاه نظراند و اما همیشه دهان شان باز است.  مهم ترین عوامل معنوی واخلاقی فساد فقدان تقوی،بی بندوباری،بی بازخواستی، عذرتراشی، دسیسه سازی ودروغگویی است. هرخاریجی صاحب نظر درروزهای اول کارخود درافغانستان از دروغگویی  درادرات دولتی تعجب می نماید.یک دیپلمات بلند پایه غرب میگوید دروغ درافغانستان مد گردیده همه زبان خودرا مانند لباس خود تغیر میدهند اگرکسی دروغ نگوید اوافغان نیست، دروغگویی وتملق وچاپلوسی درفرهنگ اداری دیپلماسی ومهارت محسوب میگردد وی با ذکرخاطرات خود عذر خواهی نمود که قصد طعنه وبدگویی را درباره افغانستان ندارد، مردم افغانستان کاردوست وزحمتکش اند، بزرگترین درد این مردم شریف تنها فقرنیست مردم افغانستان عیب را درآن می دانند که کسی برای ازبین بردن فقرکارنه نماید ودرد شان درآن است که دولتهای فاسد حافظ امنیت وکارصلح آمیز آنها نیست، بیرحمی وظلم آمران فاسد درحق مردم بدترازفقراست. آمران درافغانستان لفظ گرا واحساساتی اند کمتربه منطق،انتقادهای سازنده وعملگرایی تعمق می نمایند، پیشرو درتعریف وتمجید همدیگر بیش ازحد مبالغه می نمایند وپشت سرهمدیگررا تخریب وبه القاب زشت وناسزا می کوبند، به باورمن افغانها به زبان دموکرات، لیبرال دموکرات، کمونیست ومتدین اند اما علاقمند نیستند تا ازخرافات منسوخ سنتی دردین،منطق وتساوی طلبی های بشردوستانه آزاد گردند من درافغانستان مشاهده نمودم که مردم بیشترازدولتمردان تاجرومنفعت جو تشنه عدالت اجتماعی وتساوی طلبی های بشردوستانه اند.  اما تکبروتجمل پرستی سرمایه داران ازیک طرف وحسادت وتنفر فقرا ازجانب دیگرروند اصلاحات را کند ترگردانیده است، سخنان این دیپلمات غربی که زمانی درپوهنتون دولتی مسکو همصنفی بودیم خاطره سفراوباما را درکشورآبایی آن کنیا درخاطرم زنده ساخت. اوباما درکنیا گفت: افتخاردارم که به صفت نخستین رییس جمهورسیاه پوست امریکا درسرزمین آبایی خود سفرمی نمایم اوبه مردم کنیا آموخت، مبارزه با فساد تنها بامحدویتهای قانونی حاصل نمی گردد عرف وعادات قبیله گرایی مانند خشونت درخانواده،ازدواج های جبری،تبعیض به حقوق زنان وممانعت کودکان درمدارس کنیا رامتفرق  ومانع بذرتخم تمدن میگردد. حاکمان مانیزدرامریکا پرورش وبزرگ گردیده اند ولی بعدازبرگشت  به سرزمین اجداد ونیکان خود تخم جهل،سفله پروری وقبیله گرایی وتفرقه افگنی را مشروعیت بخشیده اند. مبارزه بافساد دراموراداری باید ازبالا آعازگردد، کادرها دولت سازاند. کادرها نظم، دسپلین، مدیرت ومسوولیت پذیری را بجای تملق ،فرهنگ آمریت واطاعت های کورکورانه می آموزند. سپردن کاربه اهل آن ،تخصص، مهارت وتجربه می طلبد ،فقدان کنترل ونظارت درامور اداری دولت رافاسد وناکارآمد میگرداند. کادرهای لایق، صادق وپرهیزگاربادرایت وآینده نگری از برنامه های جامع  برای نیل به  دموکراسی وشفافیت با استفاده ازمنابع بشری وروشها ومهارتهای واقع بینانه نسل جدیدرا تربیت می نمایند. کشورهای  جهان ازآن جمله امریکا با استفاده ازکادرهای ماهرقادر به حل بحرانهای طاقت فرسای سالهای 1930گردید وشعارآنها درمبارزه با فساد این بود که برای همیشه نمی توان همه رافریب داد. آیا دولت وحدت ملی میتواند کشتی سوراخ سوراخ وشکسته افغانستان را به ساحل نجات برساند، اگر دولت فرصت طلبی هارا کناربگذارد وازفرصت سازی معقول ومنطقی استفاده نماید درآن صورت میتواند از اعتماد وپشتبانی مردم بهره مند گردد،متاسفانه وقوع چنین معجزه بعید به نظرمیآید چون اکثر اطرافیان به ظاهر نزدیک وخوشبین به حکومت با وجودیکه قسمت خودرا ازکیک شرین این دولت دریافت نموده اند منتظرروزحادثه اند تا با عذر وتملق به بادارنو سوگند وفاداری یاد نمایند. خطرناک ترازهمه تحریکات سیاسی وتفرقه افگنی های انتقام جویانه کرزی است. فساد های اقتصادی،اجتماعی،سیاسی واخلاقی امروزمولد نامبارک  دسیسه جویی های تباهکارانه کرزی وشرکای داخلی وپشت پرده آن می باشد.کرزی مکارانه درمحافل عمومی امریکا را انتقاد می نماید اما مردم میداند که مصارف بی حساب خرج دسترخوان ومحافظین اوراامریکا میپردازد وتمام اعضای خانواده کرزی شهروندان امریکا می باشند

دکتورعلی احمد کریمی—  مسکو 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.