امــریــکا بـایــد ازمــردم افغانستان عــذرخــواهــی نماید : دکــتــور عـــلی احــمــد کــریـمــی

karimi ahmad ali  بارک اوباما  حفظ ماموریت 9800 تن سربازان  کشورش را تا پایان سال 2016 میلادی درافغانستان امضاء نمود وبعد ازآن 5500 سرباز امریکایی درافغانستان باقی خواهند ماند. رییس جمهورامریکا درآخرین سال زمامداری خوددرکاخ سفید وبعد ازچهارده سال جنگ دلیل حفظ سربازان خودرا کمک به اردوی ملی افغانستان ازلحاظ تجهیزات هوایی،تدارکات واستخبارات ذکرنمود. مسلما حضورنیروهای امریکایی در شرایط کنونی به نفع مردم وکشورما است، چون متاسفانه جغرافیای فرهنگ سیاسی کشورما فوق العاده به خشونت های زبانی، قومی ومذهبی مختنق گردیده است وبدون امریکا خطرجنگ داخلی وفجایع و  ویرانگری های گذشته مانند خروج روسها ازافغانستان تکرارخواهد گردید،

 

متاسفانه درکشورما تاهنوزرهبرملی وجود ندارد که براساس تساوی طلبی های بشردوستانه واحترام به منافع ملی وآینده سازی کشور تمام اقوام ساکن افغانستان رابدنبال خود بکشاند،  دستآوردهای نسبی کنونی درزمینه های مختلف مولود کمک های امریکا وسایرکشورهای جهان میباشد،  ازجانب دیگرامریکا با حضوریکصدوده هزارسربازبا اضافه ای سربازان کشورهای ناتو ومتحدین خود درمبارزه باالقاعده ودهشت افگنان نتوانست  امنیت را درافغانستان تامین نماید، طی این مدت شهرها نا امن تر و کشت خاشخاش بیشتروقاچاق مواد مخدرافزون ترگردید و امریکا ازدولت فاسد، چپاولگر وسفله پرورکرزی حمایت نمود، کرزی با پیروی ازسیاست منسوخ ملک الطوایفی زخم های کهن قوم پرستی را تازه ومشروعیت بخشید وبا انحراف ازدموکراسی اکثریت فقیر فقیرترواقلیت چپاولگران غنی ترگردیدند.بزرگترین اصل دردموکراسی رفاه عمومی، حاکمیت قانون و پاسداری ازحق اصالت افراد ازتجاوز زورگویان است . امریکا باپشتبانی ازدولت دست نشانده خود به خاطرمنافع ژپولیتیک،ژیؤاقتصادی و ژیؤسیاسی خود درمنطقه هزاران ملیارد دالر مصرف نمود که الگوی امریکا سازی وجهان یک قطبه رادرافغانستان تمرین نماید تاحق مشروعیت را به سایرکشورهای دنیا درآینده نیزداشته باشد. رویدادهای اخیردرشهرقندوز، نفوذ وخزش داعش درمناطق مختلف وانتقال تروریست ها ازمناطق جنوب به شمال افغانستان وآغازحملات روسیه بتاریخ 30 سپتمبربه سوریه امریکا راتکان داد وازهمین سبب  کارشناسان نظامی اقدام جدید تمدید نیروهای نظامی امریکا را درافغانستان به حملات هوایی روسیه به سوریه مرتبط میگردانند. حمایت قاطعانه روسیه درمبارزه باداعش وجبهه تروریستی النصره درسوریه به استقبال مردم کشورهای منطقه وارتقای شهرت ومحبوبیت روسیه وباعث افزایش روحیه ضد امریکایی درمنطقه گردیده است . افزایش روحیه ضدامریکایی برای کاخ سفید چالش برانگیزگردیده واگردرسیاست خود پیرامون افغانستان تجدید نظرنه نماید ابتکارعمل رادرمنطقه ازدست خواهد داد. ولادیمیرپوتین رییس جمهورروسیه دراجلاسیه سران کشورهای مشترک المنافع وقرارداد امنیت دسته جمعی اواسط ماه اکتوبر درقزاقستان خواستارتاسیس نیروهای واکنش سریع این کشورها درمناطق مرزی برای جلوگیری ازنفوذ داعش به قلمرواین کشورها گردید وحمایت کامل خودرا ازهرنوع همکاری های سیاسی ونظامی ابرازنمود. مهم ترین تاثیرتحولات اخیردرسوریه وافغانستان نفی جهان یک قطبه درروابط وهمکاری های بین المللی وبروزفلسفه جدیدید ژیؤپولیتیک جهان است تا کسی حق کودتا رابه خاطرمنافع خود درامورداخلی کشورها نداشته باشد وبه اراده مردم بی احترامی نه نماید. امریکا بجای مردم افغانستان به دزدان،چپاولگران وقاچاقبران موادمخدرکمک نمود ودراثرفشارهای مالی،نظامی وسیاسی امریکا جعل، تقلب ودسیسه درانتخابات صورت گرفت ومردم ماحق دارند که بگویند رای را مامیدهیم وافراد مورد نظر درواشنگتون وسفارت امریکا درکابل انتخاب میگردند افرادی  که درمقابل مردم، سرنوشت آینده کشورواجرای قوانین احساس مسوولیت نمی نمایند. دراثرفشارواشاره های پشت پرده امریکا نخبگان علمی وفرهنگی ماحاشیه نشین وافراد بیسواد مانند آشپز،دکاندار که جززبان انگلسی بینش وفراست ومدیریت دولتمداری را نمی دانند درپست های حساس کشورگمارده میشوند وجای تاسف است که اکثرسازمان های مدنی معاش خورامریکا می باشند وآنها نیز به نزد مردم وآینده کشوراحساس مسوولیت نمی نمایند، اگراین گونه مداخله ودست درازی های مستعمره جویانه قطع نگردد، ثبات وصلح درکشورما برقرارنمی گردد. افغانستان توسط اشخاص که به زور وپشتبانی بیگانه می نازند راه را گم نموده است وازهمین سبب با گرایش های یک جانبه آینده کشوررا به خطرتباهی روبرو گردانیده اند،افغانها ازهمکاری های مساویانه واحترام متقابل باتمام کشورها پشتبانی مینمایند، مانمی توانیم منزوی ازدنیا زندگی نمایم،مردم ما صلح دوست،مهمان نواز ومیل دارند تا ازوحشت به سوی تمدن گام بردارند، وهم می دانند تازمانیکه بخود متکی نباشیم بیگانگان به ما کمک نه خواهند کرد. بحران سوریه واوکرائین  نشان داد که گرایش های یک جانبه حتی به بزرکترین قدرت جهان خطر فجایع بزرگ سیاسی، اقتصادی،اخلاقی وحتی تجزیه کشورها راسریع ترمیگرداند واخلاق اجتماعی راتنبل وبازارحرص وریاکاری را پررونق میگرداند، بزبان همه دادوحدت ووطن پرستی را میزنند اماقلبهای متفرق دارند وخیانت وجاسوسی وسخن چینی مظهروطن دوستی میگردد.ما باید  با پیروی ازسیاست مسالمت آمیز،احترام به حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشورها،احترام دوسویه وبرابر باپشتبانی ازارتقای نقش سازمان ملل  کشور خودرا ازبیراهه نجات بدهیم، افغانستان استراتژی خودرا درجنگ باتروریسم باید به کمک وهمکاری تمام کشورهای منطقه  ومخصوصا همسایه ها مشخص بگرداند تا افغانستان به میدان جنگ رقبای خارجی ومخصوصا قدرت های بزرگ  تبدیل نگردد، امریکا بعدازمرگ ملاعمر ازنشاندن طالبان به پشت میزمذاکره مایوس گردیده است، طالبان مذاکرات رامشروط به خروج کامل سربازان خاریجی پیشنهاد مینمایند، امریکا مانند روسیه علاقمند نیست تا مواضع تروریست هارا درافغانستان وقلمروپاکستان نابود بگرداند، درموقع بمباران درداخل افغانستان با مدرن ترین سلاح بجای تروریست ها محافل عروسی وشفاخانه ها را منفجرمیگرداند واین دورویی امریکا درمقابل پاکستان واشتباه پیلوتهای آن، تروریست هاراجسور ترومردم مارا به امریکا واسلحه آن بدبین گردانیده است درحالیکه موشکهای روسیه ازفاصله 1500 کیلومتربه هدف اصابت می نماید. افغانستان باید امریکا راقانع بگرداند اگردرمبارزه باتروریسم به پاکستان فشارنیاورد درافغانستان ومنطقه بی آبرومیگردد وطولانی گردانیدن جنگ به نفع امریکا نمی باشد، دولت افغانستان اگرمی خواهد به سرنوشت اسفناک وفجیع اسلاف خودمواجه نگردد امریکا راراضی بگرداند تابطور مشترک با همسایگان افغانستان مانند چین، ازبکستان،تاجکستان،هند،ترکمنستان،ایران وروسیه تحت قیادت سازمان ملل مبارزه باتروریسم وموادمخدر صورت بگیرد که درنتیجه پاکستان متمرد منزوی میگردد وسرانجام به نفع تمام کشورهای وحفظ آبروی امریکا تمام میگردد.اگردولت ارده قوی سیاسی ومستقل ملی داشته باشد ازحمایت مردم برخوردارمیگردد وکشورهای خارجی نیزبه موضعگیری های ریالیسم دولت محترمانه  خواهند نگریست. احیای روابط درزمینه های مختلف با روسیه که نقش کلیدی را درکشورهای آسیای میانه وقراردادامنیت دسته جمعی داردامنیت افغانستان را ازرقابت منفعت جویانه قدرت های بزرگ ومنطقوی مانند سوریه تضمین مینماید. افغانستان می تواند به کاهش سطح بی اعتمادی روسیه وامریکا نقش موثررا ایفا نماید. افغانستان وروسیه علاقمند به همکاری های دوجانبه وچند جانبه درمبارزه با افراط گرایی، تروریسم وقاجاق مواد مخدراند و دراکثرمسایل منطقوی وجهانی نقطه نظرها مشابه دارند وهر دوکشوردرطول تاریخ روابط دوستانه داشته اند ورهبران روسیه نوین تهاجم شوروی سابق را به افغانستان  بزرگترین اشتباه تاریخی میدانند وعلاقمند به توسعه وتحکیم روابط درزمینه های مختلف با افغانستان میباشند بدون مبالغه مردم افغانستان به صداقت عمل روسیه درمبارزه باتروریسم بیشتراعتماد دارند.  افغانستان درشرایط کنونی میتواند بین روسیه وامریکا نقش پل را درمبارزه باتروریسم بازی نماید، چون روسیه وامریکا باوجود اختلافات هردوبرعلیه داعش وتروریسم می جنگند وتجربه سالهای اخیربعدازپایان جنگ سرد ثابت گردانیده است که هیچ  کشوری ولوبزرگ به تنهایی نمی تواند درمبارزه باتروریسم وموادمخدر پیروزگردد. همکاری افغانستان باروسیه به ضررامریکا وسایرکشورهای منطقه نمی باشد وبیانگرمنافع ملی مادردرازمدت خواهد بود . مابه خاطر افغانستان آزاد ومستقل باید درروابط وهمکاری های خود ازسیاست عملگرانه که بیانگرمنافع ملی مااست وباعث ارتقای نقش افغانستان چون بازیگرموثرمیگردد پیروی نمایم، ما درطول تاریخ به خاطرگرایش های یک جانبه سیاسی قیمت گزاف پرداخته ایم. ترکیه باوجودیکه عضو سازمان نظامی ناتو است درروابط وهمکاری های بین المللی ازسیاست عملگرانه پیروی مینماید با وجود تحریم های سیاسی برعلیه روسیه محصولات خودرا به جزیره کریما صادرمینماید. طبق گزارش کارشناسان بیطرف درافغانستان پنج هزارداعشی ازملیت های مختلف جابه جا گردیده اند واگردرسوریه تارومارگردند تعداد آنها افزایش خواهد یافت بیم آن میرود که افغانستان به سرنوشت سوریه مواجه خواهد گردید« کامیرون نخست وزیرانگلس حضورداعش رادرمناطق شمال افغانستان ازدیدگاه فلسفه سیاسی بزرگترین خطراگزیستانسیالیستی نماید که  تمام بشریت را تهدید مینماید» وجنون این خطرخواب ارام را ازهمه سلب مینماید وبرعلیه این خطربزرگ بشریت بطورمشترک باید مبارزه نماید،بی عدالتی وبی احترامی به کرامت های انسانی وخودداری ازهمکاری های عملگرانه درروابط وهمکاری های بین المللی باعث تشویق افراط گرایی های جنون انگیز میگردد. «ایفگنی ستانوفسگی رییس مرکزتحقیقاتی خاورمیانه  روسیه  مداخلات وسیاست دوگانه امریکا رادرخاورمیانه عامل خلاء قدرت وبی نظمی میداند» امریکا به نام دموکراسی به هرکشوری که پا میگذارد باعث جنگ وخونریزی، آواره گی وتشویق فعالیت های تخریبکارانه تروریستی میگردد، ضررصادرات دموکراسی امریکا درافغانستان بدتراز ضررصادرات کمونیسم شوروی سابق است،امریکا به پاکستان کمک نمود تااردوی منظم وملی ماتارومارگردد، دانشمندان ما کشته ویافراری گردند ودستآوردهای دموکراسی صادراتی بدون توجه به مشکلات مردم وویژه گی ملی وفرهنگی ما باعث فساد مطلق اداری،بیکاری وغصب قدرت ازمردم گردیده است،درکشورماسیاستمدارن ازنیمه راه رسیده وپررو همه دادازحاکمیت قانون و وحدت ملی میزنند امادرعمل حاکمیت قانون به کلمات پوچ ومیان تهی وبی ارزش تبدیل گردیده است واعتماد مردم را به آینده بدبین گردانیده است، امریکا ومتحدین آن نه توانستند ماموریت خودرا درتامین امنیت انجام بدهند وبدبختانه مسوولیت اخلاقی ووجدانی خودرا درمقابل مردم نیزانجام ندادند وباید ازمردم ماعذرخواهی نمایندوبیشترازاین به سرنوشت مردم مابازی نه نمایند. امریکا حالا درباطلاق طالبان وخطرناک ترازآن داعش باید پنجه نرم نماید،بحران افغانستان ازکنترل امریکا خارج خواهد گردید تکرارسناریوی سوریه  بی نظمی بزرگ را درتمام منطقه بار خواهد آورد. من به اوباما پیشنهاد می نمایم تاازسناریوی سوریه درافغانستان جلوگیری گردد ،مردم مابه خاطرصلح وامنیت ازامضاء قرارداد امنیتی با امریکا حمایت نمودند وواقعا سزوار وشایسته صلح وامنیت اند وآرزوی دارند تازندگی فردای شان مانند زندگی امروزجوامع مدنی وپیشرفته باشد وتصورمااین است اگرامریکا باچالش های جدید چون انحراف ازدموکراسی بشردوستانه وتساوی طلبی دردولت وحدت ملی که موسس آن است تجدید نظر نه نماید وبه اراده مردم ما احترام نگردد اوضاع درداخل افغانستان ومنطقه به ضررمنافع امریکا رشد خواهد کردو امریکا درافغانستان درحلقه کشورهای متخاصم قرار دارد وتکرارسناریوی سوریه امریکا را مجبورخواهد گردانید تا با بزرگترین کشورهای اتمی منطقه مقابله نماید ودرجنگ تضاد های منافع تنها باقی خواهدماند  و آگاهان میدانند که مهم ترین عامل جنگهای کوچک وبزرگ درجهان تضادهای  منافع بوده وباقی خواهد ماند . جنگ امریکا باشوروی سابق جنگ ارزشها نبودبلکه جنگ تضاد منافع بود،امروزدرروسیه نوین کمونیسم طرفداروهواخواه ندارداما امریکا بخاطرمنافع خودازروسیه مقتدرمی هراسد ودردکترین نظامی خودراآنرتهدید به منافع خود ذکرمی نماید،چون قلمروپهناور روسیه با منابع سرشارطبیعی وظرفیت های عظیم علمی واقتصادی  بزرگترین خطربالقوه به منافع امریکا باقی خواهد ماند اما باچین کمونیست باوجود رشد اقتصادی قوی آن که تاهنوزرقیب اتمی امریکا نیست همکاری مینماید، وعربستان سعودی که مرکزوهابی گرایی افراطی وحامی مالی تروریست هادرکشور مختلف است وزنان حتی ازحق رانندگی محروم گردیده اند ازمتحدین امریکا میباشد . آینده برندگان بازیگران جنگ ژؤپولیتیک دربازی های بزرگ قرن 21 ازافغانستان مشخص خواهد گردید. 

دکتورعلی احمد کریمی– مسکو