سیا ست قرعه ، یا بازی زیا نبار : احمد سعیدی

احمد سعیدی  افغانستان در تصمیم گیری های سیاسی وتعامل با کشور گاهی در بین دو سنگ وزمانی چون گردش تخته قرعه بر سربرد وبا خت استاد است.سیاست اعتماد به پاکستان بخاطر مشترکات فراوان .دلهره پا سخگوئی بخواست پاکستان وترس از عمق استراتیزیک آن کشور در افغانستان سیاستمداران مارا به چرخش ولغزش وا داشته است که درین نوشته به سیاست های جناب اشرف غنی وپیامد های آن مختصرا اشاره خواهد شد.رییس جمهوری افغانستان از زما نی که  که زمام امور افغانستان را برعهده گرفت، سنگ بنای دوستی محکمی را با پاکستان بنا نهاد و در حالیکه در این راه متحمل انتقادهای سنگینی از جانب مردم، مسئولان و تحلیل گران سیاسی داخل کشور شد
شورای امنیت افغانستان بی سابقه در زمینه امنیتی با پاکستان امضا کرد  که موج از انتقاد هارا بر انگیخت . اشرف غنی بعد از اینکه من حیث رئیس جمهور اعلان شد در نخستین سفر خود به پاکستان با یک حرکت افراطی وخوشباورانه در دیدار با مقا مات خورد وکلان آنکشورخواستار تقویت روابط دفاعی و امنیتی میان افغان پاک  شد.

سفر رسمی وفکر خود مانی اشرف غنی به پا کستان.

اشرف غنی  در نخستین سفر رسمی اش به پاکستان که در 23 عقرب 1393 صورت گرفت خیلی ساده وخود مانی عمل کرد مثل اینکه همه بر نامه ها از قبل سنجش وتا ئید شده باشد درین سف نخست با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، دیدار نود وسپس به دفترراحیل شریف، رییس ستاد ارتش پا کستان رفت مثل اینکه سفر شخصی باشد.ارتش پاکستان هم بخاطر خورد کردن رئیس جمهور افغانستان وبزرگ نشان دادن استخبارات پاکستان در بیانیۀ اعلام کرد که اشرف غنی امروز از مقر فرماندهی ارتش این کشور در راولپندی دیدار نموده وبطور خاص از دفتر رحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار نمود وبر تقویت روابط نظامی وامنیتی ودفاعی تا کید وخواستار همکاری در بخش های آموزشی و کنترل مرزی شد..بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، اشرف غنی در این دیدار از تلاش های پاکستان برای مبارزه با تروریسم و قربانی هایی که این کشور در این راستا در همکاری با افغانستان داده قدردانی کرده است..با آ نکه با فضل الرحمن رهبر جماعت علمای پاکستان نیز دیدار کرده بود اما مولا نا فضل الرحمن گفت جنگ طالبان در افغانستان جا ئز است وسر تاج عزیز هم گفت ما خودرا با گروپ های مسلح که برای پاکستان تهدید نباشند مواجه نمیسازیم که این دو پیام نتا ئج سفر را در ها له ابهام فروبرد تا اینکه حملات شاه شهید واکادمی پولیس وقصبه وتا سقوط قندز ودرقد وموسی قلعه  وردوج یمگان سنگین قیصار وغیره شواهد روشنی بدست اشرف غنی داد که گویا پا کستان از آهداف خود به سادگی نمیگذرد.البته اهداف پاکستان روشن است که نیازی به تفسیر وتوضیح ندارد.

هند بجای پاکستان وروس بجای امریکا !؟

فکر میشود قر عه سیاست افغانستان بر مدار هند وروسیه لنگر انداخته درین اواخر رهبران حکومت افغانستان با خواستار کمک نظامی از روسیه وطلب سر مایه گزاری های بیشتری هند به افغانستان خودرا در یک حالت جنگ ودفاع قرار داده اند.وسوال اسا سی هم این است که ایا افغانستان میتواند بجای پا کستان هند وبجای امریکا روسیه را انتخاب کند. وقادر  است با دو رقیب ودو ابر قدرت بازی کند؟تجارب تاریخی نشان داده که افغانها باور را نسبت بخود وبیگانه ها از دست داده اند چون گا هی با یک ابر قدرت می جنگند وفردا ازوی کمک میخواهند ویا از یک ابر قدرت فا صله میگیرند وبدامن ابر قدرت دیگر می افتند.واین بازی ها برای ذافغانستان پیامد نا خوش ایندی داشته.

تکتیک های پا کستان:پا کستان برای بر خی افغانها سیاست استقلال طلبی میدهد وافغانهای خوش باور فکر میکنند به تنهای قادر اند کشور خودرا اباد واداره کنند که چنین نیست.پا کستان عقیده دارد که افغانستان دور از جا معه جهانی همیشه زیر پای ان است به همین دلیل  افراد سیاسی مشخصی را بنام ملا ومولانا مؤظف ساخته تا جوانان افغانستان را درس دینی واستقلال طلبی بدهند وهمیشه با ابر قدرتها در جنگ باشند ویگانه تکیه گاه شان پا کستان من حیث کشور مسلمان باشد که درین سیاست مؤفق هم هست.جنگ های گروهی  وجنگ با جامعه جهانی از ابزار تکتیکی پا کستان است تا افغانستان برای همیش بی ثبات باد واین بی ثباتی افغانستان را بدامن پاکستان می اندازد.

رو آوردن به روس وپشت کردن به آمریکا؟ گرچه فکر نمیکنم هیچ سیاست مداری به چین قماری دست زند اما بفرض مثال اگر افغانستان دوباره خودرا به دامن روس بیاندازد طبیعتا حمایت امریکارا از دست میدهد.روس در سطحی نیست که بتواند افغانستان را از چنگال تروریزم نجات دهد حتی در وقت کشور شورا ها نتوانسات حالا به مراتب ضعیف تر ونا توان تر از آن زمان است.واگر روس جرآت مداخله قوی نداشته باشد وامریکا هم نا راض باشد درانصورت افغانستان میماند وگروهای دهشت افگن یک کشور جنگ زده به هیچصورت قادر نیست به تنهای علیه طالب والقاعده وداعش واستخبارات کشور های منطقه مبارزه کند.وافغانستان باید از جنگ های پیهم با ابر قدرت ها درس گرفته باشد وحساب کند که چه بدست آورده.هر چه بدست آورده باشد باز هم خودش بر آن چلپا کشیده چون حالا همه کشور های دنیا به افغانستان اند ودست افغانستان بسوی انگلیس روس هند وچین وپاکستان وامریکا واروپا دراز است وهیچ غرور وعزتی ندارد.در حقیقت یک کشور ومحتلاج ونیاز مند هیچ وقت استقلال وغرور ندارد.

نتیجه::ما باید باور واعتماد بیا فر ینیم هم بین خود افغانها وهم در رابطه با هم پیمانان وحا میان افغانستان ما با امریکا پیمان امنیتی امضا کرده ایم باید خود مان به آن متعهد باشیم تا امریکا را وادار به عملی ساختن مواد پیمان بسازیم.ما به دموکراسی وآزادی بیان وحمایت از حقوق بشر نیاز داریم که در نتیجه نزدیکی با روسها اینهارا از دست میدهیم و وگذشته از آن حمایت غرب را از دست میدهیم.مگر سیاست سلیقه دو نفر طالب است که در فیس بک نوشته کنند که ما آزادی واستقلال میخواهیم وما باور کنیم.اگر در جهان کسی آزاد ومستقل نیست آن طالب است وما باید منطقی وعقلانی عمل کنیم.اگر سیاست فعلی اشرف غنی در نز دیکی با روسیه ادامه پیدا کند، کمک های دوامدار امریکا به ارتش را از دست میدهیم وامریکا بیشتر بر پاکستان سر مایه گزاری میکند همان پا کستان که به کمک عسکر مفت مجاهدین پوزه روس را بخاک ما لید  از طرف دیگر روسیه توان این مقدار کمک را ندارد که اردوی افغانستان را بپای استاد کند..از طرف روحیه مردم افغانستان از دوران جهاد تا هنوز ضد روسیه است..لذا این بازی به نفع افغانستان نیست

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.