طنز به زمامداران فاسد : نــورالــدین هــمــســنــگر

nooruddinhamsangar

وطن در عمق یک محشر بیارید

به هر گوشه غم دگر بیارید

سرا پاخاک ما غرق مصیبت

به زخم سینه ها نشتر بیارید

همه اهل هنر را از وطن دور

بجایش مشت غارتگر بیارید

لب پر خنده را مهر خموشی

بسی ماتم به چشم تر بیارید

تنور جنگ را آتش فروزید

تعصب را زهر سو در بیارید

تمام خانه را پاک از صداقت

بجان عاشقان خنجر بیارید

به فکر روشنایی ها نباشید

به میهن شام بی اختر بیارید

به کشت کوکنار خود فزایید

بدیلش باده وساغر بیارید

شود انجام کار وفق مرادی

فساد وظلم را از سر بیارید

بسی دخت وطن سنگسار گردید

بمیدان آن یکی دیگر بیارید

گلستانرا بپای غم بریزید

گل بشگفته را پر پر بیارید

بخود قصری بنا در هر دیاری

غریبانرا صف لشکر بیارید

هزاران آدم بی هویت را

به دست بوسی هر رهبر بیارید

مشاور را بسی افزون نمایید

شود تا ننگ هر دفتر بیارید

دو سه لنگی که داریم بهر ما بس

بود چند تایی کور وکر بیارید

وکیل وحاکم ورشوه ستانرا

پی تاراج این کشور بیارید

بروی غارت کس در مبندید

چرا دزدان به درد سر بیارید؟

وزیر مفتخواری را زخارج

اگر آرید فراوانتر بیارید

به نزد قاضی ومفتی این شهر

زبهر داد خواهی زر بیارید

اگر کافی نباشد مال مردم

زملک دیگران دالر بیارید

جهادی را بکام دل رسانید

بهر سو فتنه ها وشر بیارید

به دین ومذهب مردم بتازید

منافق را سر منبر بیارید

کسی غوغای آزادی دهد سر

حریفان رابدام اندر بیارید

بگفتند در شمال طالب شده کم

ز پاکستان کمی دیگر بیارید

به خانه خانهُ مردم خرابی

جلو در اختیار خر بیارید

اگر چیزی زیادم رفته یاران

شما چند مصرع بهتر بیارید.