رنـــــگ شـــکــسـتـــه : استــاد یــوســـف کــــهـــزاد

استاد کهزاد

خـــاک  آریــانـــا٬ از پـیـکر تـو جــان رفت

تا چــشم بازکـــردیم٬ ازدســت ما عــنان رفت

تاریخ  خون چکان شد٬ فرهنگ بی زبان شد

تا عقده ها روان شد٬ هر چیز از میان  رفت

بنیاد هستــی ما٬ غیــر از عدم چــــه دارد

چیزی  نمی  تواند کرد٬ تیری که از کمان رفت

راکت غذای  ما شــد٬ کــشتــن دوای ماشــد

ویرانه جــای ماشد٬ آخــر کــجا تــوان رفـــت

این تخـم دشمنی  ها٬ مارا بخــاک وخــون زد

افغان به خواب خرگوش٬ هم نام و هم نشان رفت

غیر از قســم نداریـم ٬ چیـــزی زخـــوردنـــی ها

از یادبــیــنــوایــان ٬تـصـویـر آب ونـــان رفــــت

شــکوه تــــوان نــدارد٬ حیــرت نـشـــان نـــدارد

گفتــن زبــان نــدارد٬ ظــلـمــی که بــرزنــان رفت

تا بخــت واژگـــون شد٬ کشور به خاک وخون شد

رنـــگ شـکــســتــه ما٬در روز  امــتــحــان رفــت

گـــردون حــیــا نـــدارد٬ هســتـــی بــقــا نـدارد

ســنــگ هم جــا نــدارد٬ بــودا ز بــامــیان رفــت

تــانــقــش بــردگــی ها ٬ داغ جــبــیــن مــا شد

خــون درگــلــوی مــلــت٬ دیدی چــه رایــگان رفــت

وحــدت ســرای معــنــی٬ از بــیـخ وبــن خراب است

ایــن کــشــتـی شــکسـتــه٬ دربـحـر بـی کـران رفــت

از جــوش نــا امــیــدی ٬ دســـت دعــا گـــشــودیــم

پـــیــغــام نــالـــه مــا٬ از یـــاد آســـمــان رفـــت