به گرامیداشت از روز جهانی زن (حسرت پر واز ) : نورالدین همسنگر

nooruddinhamsangar
تا بکی در دل شب دیده زغم باز کنی
گوشهُ تنگ قفس حسرت پرواز کنی

باید این غمکده را کورهُ آتش فگنی
دیو صیاد غضب خانه برانداز کنی
شهر ویرانه دل رنگ طراوت بدمی
زنده گی خرم وزیبا زسر آغاز کنی
باید از سینه زدایی غم دیرینهُ خویش
دیده بر روزن پرنور سحر باز کنی
همچو خورشید بتابی وزهر گوشهُ بام
تا درین شام سیه فصل نو اعجاز کنی
دور بیداد ،دهی هر گذری باد فنا 
مسند گمشده را در وطن احراز کنی
باور عشق بباغ دل ویرانه بری
مرغک طبع مرا زمزمه پرداز کنی.