یـــادی ازخــدمــتــــگــزاران دیــــریـــنـــه رادیـــوی کـــشـور« آقا سعید نســیـان» نوشته : زلـــمـــی رزمــــی

  این بارکارنامه کاری یکی ازخدمتگزاران دیرینه رادیوی کشور را که دربین همکارانش به مغز کمپیوتری معروف بوده، بخوانش میگیریم و او کسی جز آقاسید نسیان نیست.  آقاسید نسیان بیش از چهل سال حیات خودرا وقف خدمت در رادیوی کشورنموده است.  او متولد شهرکابل است، و از نوجوانی درمطبوعات کشور مشغول به كارشد و پس ازچندسال خدمت در آنجا ، در سال ۱۳۳۰ خورشیدی که محترم شرعی جوزجانی بحیت مدیراعلانات و پروگرامهای رادیو ایفای وظیفه میکرد ، به عنوان عضو این مدیریت به كار پرداخت‌. و سپس سالهای زیادی بعنوان مدیر آرشیف موسیقی رادیو اجرای وظیفه کرد.

همکارانش میگویند:

نسیان مغز کمپیوتری داشت شماره ماسترتیپ های آهنگ های هنرمندان موسیقی را اکثرن درحافظه داشت، همینکه آهنگی را میخواستی درظرف کمتر از دو دقیقه از بین صدها آهنگ دریافت میکرد و غرض نشر بدسترس برنامه سازان رادیو میگذاشت .

آقاسید نسیان درمیان دوستان و همکارانش بعنوان یک کارمند فعال و زحمتکش ، وظیفه شناس ، خوش برخورد، بذله گو و خنده رو و حاضر جواب و همچنان در رفاقت و جوانمردی از شهره خاص برخوردار بود .  آقا سید نسیان صاحب قلم نیز بود و با روزنامه های انیس و اصلاح و برخی جراید و مجلات همکاری قلمی داشت و بهمین سبب مدتی بعنوان محرر مجله ادبی و فرهنگی لمر که بمدیریت مسئول سراج وهاج در یکصد صفحه انتشارمی یافت، تعین و مقررگردید،

و زمانی هم بحیث مدیرتحریرات رادیو اجرای وظیفه نمود .

ذوات آتی بخشی ازهمکاران او در دوره های مختلف کار در رادیو و مطبوعات کشوربودند:

شرعی جوزجانی، نظام الدین تهذیب، سلیمان لایق، غوربندی، بارق شفیعی،دستگیرپنجشیری که برخی از آنها بحیث قراردادی باالمقطع کارمیکردند،

همچنان آقایان جلالی رئیس رادیو، محمودحبیبی، انس خان، بینوا، عباسی، سلجوقی، ساحل، داکترنوین، سراج وهاج، رفیق یحیایی، غفوراثر، کریم روهینا، فتاح روشنگر، فریدشایان، پاکطین ،خیال، زلاند، داکترصادق فطرت (ناشناس)، وهاب مددی و دیگران.

محترم نسیان درسال ۱۹۹۲ پس ازآغازجنگ های شدید میان گروه های مجاهدین و تیره شدن اوضاع امنیتی درکابل مثل هزاران هموطن دیگرخود مجبور به ترک وطن گردیده ابتدا چندسالی را در اسلام آباد پاکستان اقامت گزید و سپس عازم کانادا شد و تا کنون همراه با خانواده اش در شهر تورانتوی کشورکانادا بسرمیبرد .

زلمی رزمی