آیا تغیر نام ( دکابل هواهي دگر) بنام میدان هواهی حــامـد کرزی عجیب نـیـسـت ؟.. به همین ارتباط دو مضمون ذیل از آقای منجم زاده و آقای اسعمیل فروغی جهت مطالعه شما نشر شده است.

    فرودگاه بین المللی (حامد کزری) آیا این نام شایسه ای سرزمین شاعران وعارفان؟  قبل ازاینکه به مطلبم آغاز نمایم میخواهم به عرض شما عزیزان برسانم، که احترام هرانسان به اندازه اش نه تنها لازم بلکه واجب میباشد. زمانیکه هواپیماهی درهرفرودگاه مینشیند، به ویژه در افغانستان خلبان و یا مهمان دارمیگوید (مسافرین محترم تا لحظاتی به فرودگاه بین المللی (حامد کرزی) برزمین خواهیم نشست، با شنیدن این نام چه احساسی دارید؟

تا حال کمترانتفاق افتاده، که نام بسیار مهمی قبل از فوت یک فرد برایش اعطا شده باشد، مگراینکه دیکتاتور، ظالم و فرد بی کفایتی باشد که، با زور نام خود را در زمان زندگی اش به دیگران تحمیل کند و یا چاپلوسانی برای خوش خدمتی نام او را در فرق فرودگاه بین المللی کابل چسبانده باشند. چنین شخصی بخویی میداند، که پس ازمرگ اش میراث قابل توجه ای نداشته است و به زودی بفراموشی سپره و نام اش که به زور تحمیل شده، از بین خواهد رفت و آثاری ازآن باقی نخواهد ماند. جناب کرزی، که سن زیادی ندارد و اکثریت این عمر کم را نیز درامریکا سپری نموده است، حالا اینکه او درامریکا رستورانت دار و یا به اصطلاح ضرف شوی میکرده کاری نداریم. گذاشتن نام او درکشوری با سابقه پربار تاریخی و فرهگی و سر شاراز شخصیت های علمی و ادبی جای شرمساری بوده ِ، بدون شک حامد کرزی در بین چنین شخصیت های اصلا جابگاهی ندارد. آیا فردوگاه عبدالرحمان جامی، ناصر خسرو، مولانا جلال الدین بلخی، حنظله بادغیسی افتخاری نیست، که مهمان دار هوا پیما بگوید تا لحظاتی دیگر درفرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین بلخی برزمین خواهیم نشست؟ با شندین این نام یک انسان معنوی احساس غرور و بالنده گی میکند. آیا چنین نیست؟

نوشته  : محترم منجم زاده

دو روز پیش وزارت دفاع ایالات متحده ی امریکا از راز شرم آوردیگری در وزارت دفاع افغانستان پرده برداشت ــ راز پرداخت مصارف ماهوار برای پنجاه هزار سرباز خیالی در وزارت دفاع افغنستان که سالانه به پانزده میلیارد افغانی میرسیده است .

اینهمه پول را طی اینهمه سالها چه کسانی به جیب زده اند ؟ هرسال پانزده میلیارد افغانی .

آیا حامدکرزی رییس جمهور پیشین کشورازین دزدی بزرگ هم همانند دزدی بزرگ هزاران مکتب خیالی باخبربوده است ؟

با خبر یا بیخبر ، به باورمن همانگونه که قضیه ی هزاران مکتب ومیلیونها شاگرد خیالی در زمان اقتدار حامدکرزی بی پرسان باقی ماند ؛ قضیه ی شرم آور پنجاه هزار سرباز خیالی هم در دوران محمداشرف غنی به بوته ی فراموشی سپرده خواهد شد .

جالب است که این دزدی های هزاران میلیون دالری را مفتشان بزرگ آمریکایی هم همانگونه که فاش میسازند به همانگونه هم ماهرانه بروی آن سرپوش میگذارند !!!

هرچند آنان اعلام کرده اند که پرداخت معاش پنجاه هزار سرباز خیالی را از ماه جنوری 2017 قطع کرده اند ؛ اما آنگونه که تجربه نشان داده است ، پیگیری چونان قضایا و دزدیابی ثروتهای کلان ، زیاد مورد علاقه ی امریکاییان نبوده است .

دولت افغانستان نیز ازیکسو نمیخواهد دزدان و فاسدان بزرگ را به کیفر برساند ، از جانب دیگر سیستم عدلی ــ قضایی ما تاهنوز این توانایی را کسب نکرده است تا از دزدان بزرگ چون ایجادگران هزاران مکتب خیالی ، میلیونها شاگرد و هزاران سرباز خیالی کوچکترین بازخواستی بتواند .

همانگونه که آقای فاروق وردک وزیرمعارف پیشین را کسی و قدرتی نتوانست یا نخواست در رابطه به هزاران مکتب و میلیونها شاگرد خیالی مورد بازپرس قرار بدهد ، آقایون عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی وزرای دفاع پیشین راهم کسی و قدرتی نمیتواند در مورد هزاران سرباز خیالی مورد سوال و بازجویی قرار بدهند . برعکس ، آنان هم اکنون همه از مقربین دربار و سرآمدان سیاست و دولت افغانستان استند.

نوشته  : م – اسعمیل فروغی