محی الدین انیس یکی از شخصیت های فرهنگی شگفت انگیزی بود: زلمی رزمی

امروز زندگینامه مختصر زنده یاد غلام محی الدین انیس موسس و نخستین مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه انیس را با هم ورق میزنیم!

محی الدین انیس یکی از شخصیت های فرهنگی شگفت انگیزی بود . او زمانیکه پدرش درمصرپیشه تجارت داشت ، در مصر دیده بدنیا کشود، درهمانجا بزرگ شد وهمانجا تعلیم دید و درهمانجا فن نویستدگی را آموخت.

محی الدین انیس که در باره مردم سرزمینش از زبان پدر بسیار شنیده بود، شیفته دیدار سرزمین آبایی و رهایی مردم سرزمینش ازمصیبت جهل و خرافات و بیسوادی و عقبماندگی بود، سال ۱۳۰۰ خورشیدی زمانیکه تحصیلاتش را بپایان رسانید به افغانستان بازگشت و در شهر هرات در مسجدی بنام سعدیه رحل اقامت گزید و به آموزش زبان و ادبیات فارسی مشغول شد.

سپس کتابی در زمینه مزایای قانون به نام “ندای طلبه معارف” نوشت که در چاپخانه دانش هرات به چاپ رسید.

اواخرسال ۱۳۰۴ از هرات بکابل آمد و در بدو ورود دربازار ده افغانان در اتاقی در سرای روغن فروشها اقامت اختیارکرد

درسال ۱۳۰۵ با صبیه برگد احمدجان خان در مرادخانی شهرکابل ازدواج کرد که ثمره ازدواجش یک پسر و یکدختربود.

سال ۱۳۰۶ خورشیدی پس ازسعی و تلاش زیاد موفق شد امتیازنشرجریده ای بنام(انیس) را ازمطبوعات وقت بگیرد و به نشرات آغازکند.

نخستین شماره روزنامه انیس درتاریخ تاریخ ۱۵ ثورسال ۱۳۰۶ خورشیدی فقط در چهل و پنج نسخه انتشاریافت که

اهداف مرامی اش راعلاوه برنشرمضامین و مقالات ادبی، سیاسی و اجتماعی ، نشرقوانین مختلفه ، اخبارپارلمان ، اخبارعلمی، فنی و ادبی، متفرقات و تدبیرمنزل معرفی و مشخص شده بود که مورد توجه و حمایت اهل قلم قرارگرفت.

هنوز از عمر انیس دو سال نگذشته بود که حبیب الله کلکانی بر کابل تسلط پیدا کرد و کارهای مطبوعاتی از رونق افتاد.

محی الدین انیس هم مجبور شد که انتشار انیس را متوقف کند و به جای آن نشریه حبیب الاسلام را منتشر کند.

بعد از سقوط حکومت 9 ماهه حبیب الله کلکانی، انتشار انیس در کابل از سر گرفته شد.

در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، روزنامه انیس رسما نشریه خبری دولت شد.

انتشار انیس تا سال ۱۳۱۷ دوام کردکه دربیداری اذهان عامه تاثیر بسزا داشت تا اینکه بنیانگذار این روزنامه به بیماری توبرکلوز سردچارشد و سرانجام درگذشت

آری! محی الدین انیس تقریبا هشتادسال قبل درگذشت ولی یادگارهای او دو اثر بنام های بحران نجات و ندای طلبه معارف و همچنان صدها مقاله در روزنامه کهن سال انیس بیادگارمانده است

بعد از محی الدین انیس ، مدیریت این روزنامه را مرحوم غلام سرور جویا بدست گرفت که در روزهای آینده زندگینامه وی را از نظرخواهیم گذشتاند.

زلمی رزمی