ماتمکده : سید محمد نادر خــرم

ز درد و غم بسی شب ها گریستم

به آتش سوختم ، تنها گریستم

در این ماتمکده شادی ندیدم

ز سوز و درد چون دریا گریستم

ز عشقِ خوبرویان کور گشتم

در این صحرای نا پیدا گریستم

به کوی خوبرویان ره نبردم

به یاد و خاطر لیلا گریستم

به عالم حاصلی جز غم ندیدم

به حالِ مردم دنیا گریستم

سیّد محمد نادر خرّم

چهاردهم جولای 2017 – ناروی