چند نمونه  از شعر شعرای که به پارسی  دری سروده اند. ارسالی : قادر افغان

 

حافظ شیرازې

ز شعــر دلکـشحافـظکسی بــود آگاه

که لـطـف طـبع و سخن گفتن دری دانـد

چـوعندلیب فصاحت فـروشد ایحافظ»

تـو قـدر او به سخـن گـفـتـن دری بشکن

زمن به حضرت آصف کی میبرد پیغام

که یاد گیرد دو مصرع زمن به نظم دری

نظامی :

نـظـامـیکه نــظـــم دری کار اوست

دری نـــظـم کــردن ســــــزاوار اوست

خــــــرد نامـــــههــــا را ز لـفـظ دری

بــه یـونـــان زبـــان کـــرد کسوت گری

سـخــن را نـشان جـست بـــر رهـبــری

ز یـــونـــانــی و پــهــــلـــوی و دری

مـعــنـی در خــــروش آورده پــــــرده

غــــزل هـــای دری آغــــــاز کـــــرده

فرخی :

دل بدان یافتی از من که نیکو دانی خواند

مـدحـت خـواجـه آزاده بـــــا لـفــــظ دری

خاصه آن بـنـده که ماننده مـن بـنـده بــود

مــــدح گـویـنـده و دانـنـده الـفـــــاظ دری

انـــدر عرب در عـربی گویــی او گشاد

او بـــــاز کــرد پـــارســـیان را در دری

ایا به فعل تو نیکو شده معانی خیر

و یا به لفظ توشیرین شده زبان دری

سنایی :

باشرف گشتی چو تاج اصفهانت جلوه کرد

پیش تخت تاج داران لـفـظ تـازی و دری

شکر لله کــــه تـو را یافـتـم ای بحر سخا

از تو صلت زمن اشعار بــــا الفاظ دری

نجیب الدین جربادقانی :

طبعش از شعردری گرچه تحاشی کرده است

کی نباشد شرف بـنده بـــه تـــازی و دری

خاقانی:

بر بط اعجمی صفت هشت زبانش در دهــان

از سر زخمه ترجمان کرده به تازی و دری

یاراوی ز در های دری دلال ودلهــا مشتری

خاقانی اینک جـــوهـری درهای بیضا ریخته

در دری را از قلـم در رشـته جـان کــرده ام

پس باز بگشاده زهـــــم بـر شــاه والا ریخته

بررقـعـه نـظـم دری قـایــم مـنـم در شاعـری

بـا من بـقـایـم عـنصری آب مـجـارا ریختهی

دیــد مـرا گرفـتــه لـب آتـش پـارســــی زتب

نـطـق مـن آب تـازیـان بــرده به نکـتـه دری

چون به تازی و دری یاد افاضل گذرد

نام خویشافسر دیوان به خراسان یابم

دیوان من به سمع تو در دری دهد

جانم صفات بزمتو ز اوج سما کند

راوی ز درهای دری دلال و دلها مشتری

خاقانیاینک جوهری درهای بیضا ریخته

قطران تبریزی :

گر چو دیگر بندگان بر درگهـی تو بــودمی

هـمچـو دیگـر بندگان انـــدر دل تـو پــادمی

گر مرا بر شعـر گویان جهان رشک آمـدی

مـن در شعـر دری برشاعــــران نگشادمی

واصل :

شرح بـیـان معـرفـت از ارغـــــوان بپرس

وز نـــی شـنـو درس مـقـامـات معـنـــــوی

دراج در نـظـم دری سفــت و فـاخـــتـــه

سـر کــرد عـاشـقـانــه غــزل های پهـلوی

ناصر خسرو :

مــن آنـــم کــه در پـــای خــوکان نـریـزم

مــــر ایــــن قـیـمـتـی دُر لـفــــظ دری را

عنصری :

آیا به فـعـل تــو نیکــو شـــده معـانی خیــر

و یا به لـفـظ تـو شیرین شــــده زبان دری

شمس طبسی :

نیست عجب گر شـود عیسی تازی زبــان

از پـی گفـتـار او عـاشــق شعـــــــر دری

سوزنی :

صفات روی تــو آسان بــود مـرا گـفـتــن

گـهی با لـفـظ دری و گهی به شعــر دری

جبلی :

پـیـوسته به الـفـاظ دری وصف تو گویــم

چـون مــدح خــداونـــد به الـفـاظ حجازی

انوری :

طـمـع بگشایـد زشرح و بسط او جذر اصم

چـون زبـان نـطـق بگشایــد به الـفـاظ دری

معزی :

دست رادش در دهــــانـم در دریـا بی نهـاد

چون بـبـاریــد از زبانــم پـیـش او دُر دری

سعدی :

هــزار بلـبـل دستان ســـرای عـاشــــق را

بـبـایــد از تو سخن گفـتـن دری آمـــوخت

لاادری :

گـر حــمــد تــو بر قـبـلــه ابــــدال نگارند

خـوانـد بـه نـمـاز انـدر شعــردری ابــدال

اقبال :

گـرچــه هـنـدی در عــذوبت شکــر است

طــرز گــفـــتـار دری شـیـریـــن تر ست

نظامی

سخن ‌‌را نشان جست بر رهبری

ز يونانی و پهلوی و دری

زان سخنها که تازیست و دری

در سواد بخاری وطبری 

نظامی که نظم دری کار اوست

دری نظم کردن سزاواراوست 

به دو رهبان فرهنگی چنین گفت

بوقت آنکه درهای دری سفت 

مغنی درخروش آورده پرده

غزلهای دری آغاز کرده 

قلم است این بدست سعدی در

یا هزار آستین در دری

خلیلی:

دری گویم، دری آن من است

این زبان، ارث نیاکان من است