زرغــــونــه « گـــــردش» رفــاه هنرمند تیاتر و رادیو تلویزیون سابق افغانستان ٬ برگرفته از صحفات 114 الی 116 کتاب آوای ماندگار زنان

 زرغـــونه رفاه درفامیل هنرمند بدنیا آمده فرزند هنرمند تیاتر آقای محمد نعیم رفاه میباشد و درلیسه عایشه درانی تحصیل خویش را تما م نموده  ازنو جوانی در رادیو درام ها وداستان ها وسایر پروگرام های رادیو بحیث ممثل با تشویق پدربزرگوارش دین فرهنگی خود را اد نموده است . وهم چنان در کابل ننداری نیزخدمات زیادی دربخش  تیاتر انجام داده است. ازجمله درام معروف شب شلاق به دایرکتری مرحوم  استاد عبدالقیوم بیسد  فوق العاده درخشید.  خانم رفاه گردش درریاست افغان فیلم چندین فلم را دوبلی نمود وازجمله فیلم دهکده بیدارمیشود وسیزده دلیل با صدای مقبولش  به سر زبانها افتاده بود. حتا همکاران نیزبا شوخی  اورا صد دلیل صدا میکردند.   

  زرغونه جان رفاه گردش بعد ازختم تحصیل بکلوریا در ریاست افغان نساجی وبعد در اداره هنر وادبیات رادیو به حیث ماموررسمی مقررگردید.

خانم رفاه  بخاطر دارد که در اولین رادیو درام فقط و فقط یک جمله داشت که گفته بود “ایره ببین که تخته در واری افتاده” ازیک جمله بکار آغاز نمود و تاصد ها رادیو درام،  داستان، برنامه های  روزانه کورنی ژوند، رادیویی ننداره، وبرنامه های فوق العاده بمناسبت جشن، عید وسال نو را با آواز مقبولش  ثبت وبه مردمش شنواند.      

خانم گردش و آقای گردش

       او برعلاوه تمثیل برنامه های مختلف را پرودیوس وگویندگی نموده است.  درکابل ننداری انانسر خوب کنسرت های هنرمندان بوده و ده ها  نمایشنامه  تیاتربا هنرمندان وقت  کار کرد. صدای رسا وخنده مقبولش بگوش مردم کشورما آشنا است . زمانیکه  متعلم مکتب عایشه درانی بود در رادیو کار میکرد جوانان مکتب ازکارش پی برده بودند وهمه روزه در ساعت تفریح  دختران مکتب او را حلقه میکرد تا ازصحبت او مستفید شوند واز طرز تهیه وثبت رادیو درام ها ومخصوصآ نتیجه اخر داستان دنباله دار را جویا میشدند. گرچه دربین مردم عوام  برخورد باوی چنان نبوده مگر با آنهم سعادت تشویق جوانان نصیبش گردیده بود . تشویق مردم برای هنرمند  بزرگ ترین جایزه  وقوت قلب است . چناچه او درولادت اولین طفلش درشفا خانه مورد استقبال نرسها و دکتوران  قرارگرفت که حتی با تشویق  آن ها درد های ولادی فراموش کرده بود. وی با هنرمند معروف  تیاتر آقای نعمت الله گردش ازدواج نمود  دارای یک دختربنام مریم گردش ویک پسربنام حامد گردش میباشد.  این فامیل هنرمند در خارج کشورفعالیت های هنری ندارند واطفال ایشان نیز رشته پدر ومادر را انتخاب  نکردند. خانم مریم گردش  مصروف  تحصیل در رشته طب وحامد گردش پسرشان مصروف تحصیل در رشته  تجارت میباشند. خانم گردش فعلا درشهر نیویارک – امریکا زندگی مینمایند.

خانم گردش با فرزندانش حامد جان ومریم جان