بیت المقدس و ترامپ امین الدین « سعیدی – سعید افغانی »

سیاست آخیر هفتهء قبل اعلان شدهء رئیس جمهور آیالات متحدهء امریکا دونالت ترامپ  مبني برانتقال سفارت آنکشور از تل ابیب به  یورشلیم – بین المقدس  یک سیاست است که از لحاظ تاریخی، سیاسی، حقوقی، قانوني و انسانی خطاء، نادرست که به نفع امریکا، جهان، امر صلح و خیر نیست و جز تباهی و خرابکاری و خجالت و پشیماني به مجریان این سیاست به چیزی دیګری نه خواهد انجامید.

بیت المقدس که درآن آثار تاریخی بزرګترین مراکز عبادت و تاریخی ادیان بزرګ ابراهیمی جهان چون یهودیت، مسیحیت واسلام قرار دارد، متعلق به همهء بشریت و این ادیان میباشد. بین المقدس اولین قبلهء مسلمانان بوده وفلسطین از لحاظ تاریخي  نام این سرزمین بود. سازمان ملل متحد با نقش بزرګ انګلستان و بعدا ایالات متحدهء امریکا  و میلیونران یهودی جهان به ایجاد  دولت فعلي اسرائیل پرداختن که فیصلهء اولی سازمان ملل متحد فیصلهء ایجاد دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل درین منطقهء جهان بود.

دولت اسرائیل ایجاد شد ولی اسرائیل نه ګذاشت و نمی ګذارد دولت مستقل راستین فلسطین درین منطقه  ایجاد شود. مردم فلسطین از سرزمین یعنی خشکه،  از آب، بحر، هواء سالهای طولانی مورد محاصرهء ظالمانه قرار دارند و تمام مبادی زیر بنایی زندګی مردم خراب و از کمک های جهان به این مناطق ممانعت شده و مردم این مناطق به کوچ کردن های اجباری و غصب زمین های شان پرداخته میشوند. ساکنان اصلی این سرزمین ها که بنا بر هر علت به خارج سفر کرده، و اپس میخواستند و یا بخواهند به سرزمین های أبایی شان باز ګردند،  در خلاف تمام قوانین انساني وجهانی از جانب  حاکمیت اسرئیل ممانعت شده و از حقوق حقهء شان محروم نګه داشته شده اند و سیاست های  حاکمیت امریکا همیشه در قبال موضع ناحق و غیر انساني و خلاف حقوق بین الدول حاکمیت افراطی اسرائیل عمل کرده اند که این اعلام اخیر مبنی بر به رسمیت شناسي قدس از جانب امریکا مانند پایتخت حاکمیت دولت اسرائیل آخرین میخ بود که از جانب حاکمیت امریکا بر تابوت صلح  درمنطقه زده شد.
ترامپ با این سیاست جهان را به یک بحران قتل و غارت جدید مواجه کرد که در آخر امر به یقین و انشاء جز خجلت و ناکامي دیګر نتیجهء نه خواهد داشت.
این سیاست آقای ترامپ حقوق حقهء مردم فلسطین، مسلمانان جهان وانسانیت را سلب کرد.  این سیاست در نهایت امر به ضد مردم یهود و مردم امریکا است.

بر تمام بشریت و در مقام اول برمبلغین  و پيشتازان ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام است تا مانع این شر وفساد در کرهء زمین شده و نه ګذارند سیاست های استکبار ترامت و متحدین اسرائیلی اش روی دست ګرفته شود. این پایان کار است، خط سرخ غیر قابل قبول و غیر قابل عبور برای مسلمانان است و امریکا و حاکمیت اسرائیل نباشد چنین تخلف و تخطی را مرتکب شوند. قلب میلونها میلون انسان عدالت خواه و مسلمان جهان را جریحه دار کرد و این برای امریکا عواقب بد خواهد داشت.

قدس شریف قبلهء اول مسلمانان جهان پایتخت کشور فلسطین بودن و است و انشاء الله تعالی سیاست های ترامپ و متحدین اسرائیلی آن ناکام خواهد شد و است.

به صورت صریح جهان و حکام اکثریت مطلق جهان این سیاست را رد و جواب منفی ګفتند و امریکا نه خواهد توانست دیګر هم خود را تجرید و تجرید تر کند و ملت امریکا را به قهر جهانیان مواجه سازد.

حسبنا الله نعم المولی و نعم الوکیل