نظر داکتر رمضان بشر دوست در باره توزیع تذکره الکترونیکی

 نظر رمضان بشردوست نماینده مردم در شورای ملی، در رابطه به توزیع تذکره الکترونیکی
هیچ
قومی کشور از نام افغان بودن خود نفرت ندارد صرف چند نفر نوکران ایران و پاکستانی نمی خواهند این روند آغاز شود.
دشمنان افغانستان بالخصوص ایران وپاکستان در افغانستان بسیار سرمایه گزاری کرده اند تا که در افغانستان یک حکومت قوی واحد مرکزی بوجود نیاید، در توزیع تذکره و یا هم در ساختن جزیره های قدرت دست کثیف شان دخیل است.
#رمضان_بشردوست