ای جهان بدان که هزاران ساله ام : داکتر دنیا غبار

 

« ای جهان بدان که هزاران ساله ام

در سر راه ابریشم و مرکز علم و هنر 

هدف شرق و غرب ، شمال و جنوب، 

محبوس هر ابلیس و هردلقکم

تانک ها و مادر بامب های شان

نقاب پوشان کاذب دین و دولت

به نام دفاع و کمک

به نام صلح و صفا

غلام و کنیزم کردند

خانه ام آتش زدند

نفاق انداختند و خنجر زدند 

به جان و قلبم

و هر بار – 

در پس نقاب شان

حیران و دهن بازند

که من هنوز زنده ام!

ای جهان بدان که من 

آریانای کهن 

خراسان دیروز

و افغانستان امروز

همان هزاران ساله یی فرزانه ام

مردمم شکست ناپذیر 

و جوانانم مغرور و آزاده

دسیسه ها رسوا شده

و نقاب ها پوسیده

و ای جهان بدان که عاقبت ملت هوشیار ما 

از خاکستر و سنگ برخواهد خاست 

داکتر دنیا غبار 

15  / 8 / 2018