بیاد تمام شهدای وطن ٬ چهار فرد غم نامه را برای مادر کوثر نوشتم: ماریا دارو

عید آمد  و عیدی  ام  کجا شد

حنای  نوروزی  ام  کجاشد

آن دخت  جوان  و دلبند  من

غرقه  بخون  ٬ بدست سیاه شد

فوتو  از  صفحه  داکتر  محمد اشرف  ایمانی  گرفته  شده  است.