مژده-مژده … کار جلد اول تاریخ هنرو ثقافت افغانستان اثر گران سنگ جناب حامد نوید به پایهٔ تکمیل رسیده و اکنون در دسترس است.

یادداشت نویسنده:

افغانستان، میهن عزیز ما دارای فرهنگ وتمدن باستانی پُربار وغنامندیست. من این وطن و همهٔ مردم خوب آنرا ازهرقوم و تباری که استند با تمام وجودم دوست دارم؛ واین کتاب یعنی هنرافغانستان در عرصهٔ تاریخ نمایندگی ازعشق سرشارم به زادگاه و هموطنانم مینماید .

میهن ما از زمانه های بسیار دور تا ادوار اسلامی و ازآنگاه تا عصرحاضرخاستگاه مدنیت های شکوفای درطی زمانه ها بوده، مردمانی از ازاقوامی مختلف درین سرزمین زیسته ودر درازی تاریخ نقشهای جاودانی از خود بجا مانده اند.

مبرهن است که این پدیده های ناب هنری وادبی بخش مهمی از گنجینه های تمدن انسانی را تشکیل میدهد . هرچند فرهنگ وتمدن باستانی افغانستان با نامهای پارینهٔ آن یعنی آریانا ، خراسان و افغانستان که مانند اکثر کشور ها درطی زمانه ها داشته، در نتیجهٔ سیاستهای جهانی وبازی با کلمات درسطح جهانی اغماض گردیده، و لی این مدنیت متعلق به همه مردم افغانستان است.

از سویی متأسفانه درنتیجهٔ کم توجهی خود ما دربسیاری از موارد آثار تاریخی میهن ما بنام کشورهای همجوار تسجیل یافته ، درحالیکه تحقیق وپژوهش در هرشهر و روستای افغانستان، از بلخ باستان تا کندهار و زرنج و ازهری تا غور،بامیان ، غزنه و گردیز، و بهمین ترتیب از پروان ، کاپیسا ، کابل و لوگر تا ننگرهار ونورستان این نکته را ثابت میگرداند که در هر دور و زمانی درین سرزمین اثری آفریده شده و ازخاک آن شاعر، هنرمند و متفکری برخاسته است.  روی این اصل این نوشته را که ثمرهٔ تحقیق بیش از سه دهه من یعنی از زمانیکه مضمون تاریخ هنر جهان و افغانستان را در کانون هنرهای زیبای پوهنتون کابل تدریس میکردم و این پژوهش تا کنون ادامه دارد، به هموطنم تقدیم میدارم ،
چون میدانم مردمیکه هویت تاریخی و فرهنگی خودرا می شناسند، هیچگاه ازصفحهٔ روزگار محو نمیشوند.

با ابراز سپاس فراوان از هموطنان نهایت عزیز ، فرهیخته و با احساسیکه به فرهنگ غنی واصیل این سرزمین باستانی علاقه دارند و مرا در رونمایی این کتاب در کلیفورنیای جنوبی وشمالی یاری نموده اند، به عرض میرسانم که هموطنان گرامی میتوانند این کتاب را در هفتهٔ اول ماه اکتوبر سال جاری از سیات انترنیتی ذیل بدست بیاورند:

hamidnaweedbooks.com

دوستدارتان
حامد نوید