عنوان کتاب: « موج سوم» (قسمت دوم) به زبان انگلیسی نویسنده: الوین تافلرELVIN TOFFLER : ترجمه پروفیسور دکتور عبدالواسع لطیفی

    به علاقمندان ارجمندی که بعدازمطالعۀ قسمت اول این اثرپژوهشی وممتاز، اخیراٌ درشبکه های انترنت ومکالمات تلفونی خواهان تفصیل بیشتربعضی عناوین عمدۀ آن میباشند، اینک درآغاز شمۀ ازاظهارنظرمطبوعات جهان را راجع به محتویات کتاب موج سوم که به انگلیسی درچهارصفحۀ پشتی رنگین آن به چاپ رسیده، ترجمه وتقدیم میدارم :

نشریۀ فیگارو چاپ سویس: یک انسجام وترکیب فوق العاده ایکه نویسنده الوین تافلر فراترازهمه باور ها وایدیولوژی هاوبررسی های علمی نگاشته که نظریات اورا ممتاز وجالب ساخته استاین اثررا بادقت بخوانیدکه ذهنیت وروحیات تانرا روشنی می بخشد…                                                                                                           واشنگتن پست: موج سوم یک بررسی کلاسیک جهان فرداست، درحالیکه در پهنای رویدادهای تاریخی و پدیده های آینده سیرمیکند، ارتباط پوشیدۀ رادر موردتغییرات امروزی درساحۀ داد و ستد، حیات فامیلی، تکنالوژی، مارکیتها، سیاست وزندگی شخصی برملا میسازد. درعین حال حرکت متحول رابررسی کرده واتحادیه هاوکورپرویشن های امریکارامشوره میدهدتا ستراتژی خودرا دو باره بررسی کنند. همچنان به چینایی ها گوشزد میکندتا تلاشهای خودرا بطرف ریفور دموکراتیک سوق دهندموج سوم یک تصویرروشن وقابل فهم جریان قرن بیست ویکم راکه درسراسرجهان درجهش است، ارائه میدهد

نشریۀ (بزنس ویک) :نظر تافلر یک تازگی فاسدناشدنی راباخود همراه داردو یک سیرانعطاف ناپذیررا درروندحال وآینده درپیش گرفته است.

نشریۀ گاردین، لندن: موج سوم یک اثرقدرتمند است که الوین تافلردر قطار پرفروش تین کتابها عرضه داشته است .

نشریۀ آلمان نیوزودیش زایتونگ: موج سوم یک شهکارغیرقابل سئوال است، ویژگی این کتاب چشم انداز یک افق پهناور رابه نمایش میگذارد، قابلیت آن درترکیب وپیرایش وجمع آوری دلایل و بینش دقیق شجاعانۀ آن برملا و روشن می باشد.

نشریۀ یونایتدپرس انترنیشنال: درتلاش به میدان آوردن یک اثرکلاسیک معاصر مانندکتاب قبلی او زیرعنوان (شاک آینده)الوین تافلر  باردیگربانشر موج سوم، درایت وقابلیت خودرا به اثبات رسانید ودرظرف یک دهه دو کتاب روشنگر وپربهایی نوشت که جایگاه کلاسیک رادرمطبوعات جهان با توضیحات برازنده بدست آورده است.

نشریۀ ( انوایرمنتل اکشن): درجهان کتاب کمتر اتفاق می افتدکه یک اثر بکر فکر وبرداشت همگانی شمارا راجع به رویدادهای عمیق این جهان تکان دهد وبیدارسازد. کتاب موج سوم الوین تافلر در راستای همچوآثارتبارزمیکند.

بهرحال نویسندۀ آزموده وچیره دست، تافلر، بعداز ارائه یک تصویرتکان دهنده ازسردچارشدن تعدادقابل ذکر افراد درسراسرجهان به معضلات وبیماری های روانی و روآوردن به درگ وخشونت وامثال آن، مطلب جالبی را در صفحات اخیرکتاب خود راجع به معضله وپیامدهای تنهایی وتجرید اجباری افراد اجتماع، خاصتاٌ قشرسالمندان ودوری از زندگی فامیلی ومراودات اجتماعی، موضوع قابل توجهی راباتوضیحات روشن به رشتۀ تحریرآورده که اینک طور فشرده به شما تقدیم میکنم :

»درجهت ایجاد یک زندگی عاطفی دلخواه ودلپذیر ویک فضای روانی معقول ومناسب درمسیرتمدن پیشرو بطرف فردا، باید سه نیازاساسی فردجامعه را بشناسم: نیازبه تعلق اجتماعی، نیازبه ساختار روشن ونیازبه معنویات بی خلل. حال درک این نکته که چگونه فروپاشی موج دوم هرسه این نیازرا بدون پاسخ پشت سرمیگذارد، میتواند برای ماجهت ساختن یک محیط سالمتر روانی وهمچنان برای فرزندان ما درآینده  رهکشا باشد.

درآغاز باید اظهارنمودکه هرجامعۀ برخوردار ازشایستگی باید احساس وابستگی وتعلق اجتماعی را  درافراد خود بوجودآرد. چنین رویه چارۀ خوبی برای درمان تنهایی به شمارمی آیدو به فرد اصل رابطه راکه لازمۀ یک زندگی نورمال است، میسرمی سازد. امروز نهادهایی که جامعه محلی برآن متکی است، دراکثر جوامع پیشرفتۀ تکنالوژی درحال فروپاشیدن بوده وبلای تنهایی را قدرتمندتر ومضرتر می سازد. دراکثر شهرها نوجوانان، زوج های ناراضی ومادران وپدران تنهامانده، همه از انزوای اجتماعی رنج میبرند ومیکوشند بااولین هم صحبتی دردل کنند

متاسفانه درمورد پدیدۀ تنهایی بحیث یک عامل مهم دردآور توجهی صورت نگرفته است ویکتعداد درگیرودار احساس تنهایی وبیهودگی که حتی درخانه های مجلل شان رخ میدهد، بسوی آشفتگی وپریشانی واسترس سوق داده میشوندالبته رنج واندوه تنهایی کدام مسأله تازه نیست ولی تنهایی امروز گسترش قابل اندیشه یافته است .

بهرحال جامعۀ محلی مهمترازهمه به برقراری پیوندهای انسانی وعاطفی ضرورت دارد. امروز ملیونها نفراز مصاحبت و روابط انسانی به همدیگر محروم اند ورنج میبرند وحتی دربعضی نهاد هاییکه خودبه آن تعلق دارند، احساس بیگانگی میکنند زیرا اینها نیازمند نهادها ومحیطی هستندکه درآن ارزش احترام ومحبت وحفظ حیثیت ووفاداری مراعات گردد. اگرجامعۀ موج سوم نمی خواندکه بصورت یک محیط مسدود وفضای تهی از احساس و عواطف بشری گرایش یابد، باید در درجۀ اول چاره وحل مشکلات فوق الذکر را موردتوجه قراردهد وجامعۀ محلی احیا گردد

این را باید بخاطر بسپاریم که استوارنگهداشتن تمدن موج سوم تنهامجادله در راه امحای (تنهایی) نیست بلکه بایددرپدیدۀ زندگانی کنونی، یک محیط و چارچوبی را میسرنمود که درآن نظم و رونق وهدف روشن، نفوذ مثمر داشته باشد. ساختار وتعلق اجتماعی شرایط محکمی دراستوار نگهداشتن پیوندهای انسانی وجهان قابل زیست بهترآینده به شمار می آید. /