توضیح مختصر : نوشته میرعنایت الله سادات

در شمارۀ مورخ 8 سپتمبر افغان جرمن آنلاین ، شخصی که همیشه بر دیکران میتازد وخودش کدام مطلب مفید و قابل استفاده را عرضه نمیکند ، خلاف آداب نگارش ، نوشتۀ من زیرعنوان ” بازتاب هویت ملی بر زندگی افغانها ” را “چتیات ” نامیده است. درتعرض او کدام انتقاد به چشم نمیخورد ، تا بجواب آن پرداخته شود.

این آقا به سنگ پایه های ” هویت ملی ” ، ” ملت ” و ” حاکمیت ملی” دقت نکرده ونمی داند که ” دولت های ملی ” بعد از انقلاب صنعتی ، درجوامع بشری ظهورنموده اند. او مبارزات دونیم قرنۀ مردم مارا بخاطربیرون راندن صفوی ها ، مغل ها و شیبانی ها ، از سرزمین شان به باد مسخره میگیرد. درحالیکه نتیجۀ همین مبارزات ، پیدایش ” افغانستان ” منحیث قلمرو واحد مردم ما گردید. موصوف سوال مینماید که چرا ازمبارزات ابومسلم خراسانی و کارنامه های او درین مقال یاد آوری نشده است. ” ده درکجا و درخت ها درکجا ؟ ” . 

این اعتراض به خودی خود ، مغشوش بودن ذهن این آقا را برملا میسازد . شاید درحال مستی این مطلب را نوشته باشد. ورنه حتماٌ میداند که فاصلۀ زمانی میان این دو حادثه ( کارنامۀ ابومسلم خراسانی وتشکیل دولت ملی به زعامت امان الله خان ) دوازده قرن را در برگرفته و هیچ ربطی با هم ندارند. اگرطرح این سوال ، سنجش شده مطرح شده باشد ، به یقین سوال او جزء همان تلاش ناکام ای است که بخاطرتعویض نام افغانستان به خراسان ، بعضاٌ شنیده میشود. این آقا باید بداند که ” هویت ملی افغانها ” با نام افغانستان گره خورده و ماحصل مبارزات حماسه آفرین مردم این سرزمین است. ازهمین جهت هردو کلمۀ ” افغان ” و ” افغانستان ” درتمام قوانین اساسی کشورما مندرج میباشد.

 جناب شان مفهوم ” دولت ملی ” را با اصطلاح ” رژیم سیاسی” عوضی میگیرد . او باید بداند که رژیم ها دریک کشورمیآیند ومیروند ، اما حاکمیت ملی پا برجاه میباشد.  تائید و یا نفی هر رژیم ، حق هرفرد جامعه است ، ولی بازی با مفاهیم ملت ، هویت ملی و دولت ملی مجاز نیست. او با ستایش از یک رژیم ، میخواهد تعلقات عمیق خودرا با رژیم های ما بعد هفت ثور ، مخفی نگهداشته و آفتاب را به دو انگشت پنهان نماید. این کار ناممکن است . همه اورا میشناسند. 

در اخیربخاطرجلب توجه خوانندگان باید علاوه کرد که نوشته های این آقا ، در رابطه به فرهنگیان گذشتۀ افغانستان و آثارتاریخی ، با ارزش و قابل افتخار آنها سوال برانگیز است. زیرا از هیچ اثر آنها استقبال نکرده و همۀ شان را منحیث مداح و بی مایه معرفی میکند. باید جستجو کرد که مقصد وی چیست ؟؟؟  آیا میخواهد با این کارش آب را به آسیاب دشمن بریزد. پایان 

یادداشت : درمور پیدایش دولت ملی در افغانستان ، به زودی خدمت خوانندگان ، معلومات بیشتر ارائه میشود. پایان – سپتمبر2020

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.