سرود های شفاهی اوزبیکان افغانستان : دکتور فیض الله ایماق

سرود های شفاهی اوزبیکان افغانستان نام دارد. این کتاب در حقیقت رساله علمی است که جهت دفاع از دوکتورای خود « فیض الله ایماق  » آماده ساخته بودم. در باره فولکلور اوزبیکان افغانستان نوشته شده است.  در سال ۱۹۸۶از این رساله خود در اکادمی علوم اوزبیکستان دفاع نموده ، دپلوم دوکتورای خود را در رشته فیلالوژی به دست آوردم. این کتاب به زبان اوزبیکی نوشته شده، به روسی ترجمه شده است. 

سروده های شفاهی مردم اوزبیک زبان افغانستان

2 Khalq Qushiqlari -BOOK by mariadaro on Scribd