پرهیز از خطاهای رایج در هنگام نوشتن خبر و گزارش: جاوید فرهاد

از به کار بردن کلمات مصطلح اما غلط در هنگام نوشتن خبر و گزارش پرهیز کنید. مانند: تعابير اشتباهی که در ادامه آورده شده و شکل صحیحش مقابل آن ذکر می‌شود.

غلط: گردد، می‌گردد/ صحيح: شود و می‌شود

غلط: می‌باشد/ صحيح: است

غلط: اظهارداشت، خاطر نشان ساخت / صحيح: گفت، افزود، ادامه داد، توضیح داد، یادآور شد، تاکید کرد.

– جمع بستن کلمات فارسی با ات عربی: 

درفارسی جمع بستن با «ها» و «ان» انجام می‌شود. مانند: آزمایش‌ها به جای آزمايشات. در جمع بستن با ها سرهم نويسی نشود و نيم فاصله بين ” ها ” و واژه‌ی قبل لحاظ شود. (برای انجام نیم‌فاصله روی کیبورد با گرفتن همزمان ctrl+shift+2 نیم فاصله ایجاد می‌شود)  مانند: آزمايش‌ها.

واژه‌های اضافه همچون ترین، تان، تر و … هم بر همین قائده هستند و از فعل جدا محسوب می‌شوند و باید با نیم فاصله تفکیک شود.

 – جدا نويسی و سرهم نويسی: 

در فارسی به جدا نوشته می‌شود. مانند:  به‌نام و نه بنام .

 – پيشوندهایی مانند: می‌بايد همراه با نيم فاصله استفاده شود. 

 – استفاده کردنِ القاب و کلماتی همچون مهندس، دکتر، آقا، خانم، جناب و… در خبر اشتباه است.

 – كلماتی مانند: اِن شاالله، امیدواریم، دعا می‌کنیم و… در خبر استفاده نمی‌شود. همچنین به کاربردن واژه‌های خوش‌بختانه و بدبختانه و افعالی که رؤیا یا هدفی را نشان می‌دهد، درقالب خبری به کار برده نمی‌شود.

 – کلماتی که قید ترین را دارند، (همچون برترین، بهترین، تنها‌ترین، بالاترین و… ) درخصوص اهداف و جایگاه شرکت نباید در قالب خبر آورده شود. مگر اینکه ادعای اعلام شده و رتبه سندیت داشته و متکی به آمار ذکر شده در همان خبر باشد.

 – کوتاه نویسی در خبر یک هنر است. پاراگراف‌های خبری ( بندهای خبری ) را می‌توان كوتاه‌تر نوشت و با واژه‌هایی همچون بر بنیاد این گزارش، بر پايه اين اطلاعيه، طبق اعلام … و يا مفاهمی مشابه آن را ادامه داد. 

پارگراف‌های آخر هم که در برگیرنده‌ی نتیجه خبر است را می‌توان با گزاره‌هایی مانند: گفتنی است، شايان ذكر است و … به پايان برد.

 – حرف ب از اول افعال حذف می شود. (بدهد=دهد و یا بگیرد= گیرد)

 – خبر و تبليغ  دو مقوله‌ی متفاوت هستند كه بايد در نگارش به آن توجه كرد. 

هدف خبر اطلاع رسانی است نه تبليغ مستقيم و آگهی.

 در نگارش خبر دقت داشته باشيد كه به مرز آگهی و تبليغ مستقيم نزديك نشويد تا خبری متوازن، درست و معیاری داشته باشيد.