اتن نکنید : محمد اسحاق ثنا

   خراب بیش از این ظالمان وطن نکنید 

دیگر بس است ستم بهر مرد و زن نکنید    

ز خون بی گنهان دشت لالا رنگ شده 

افزون شمار شهیدان بی کفن نکنید 

به غصب دارو و ندار کسان نموده دراز 

پلید دست خود این خلق بی چپن نکنید 

چراغ شعر و ادب پر فروغ بود اینجا 

خموش ساخته تاریک انجمن نکنید 

ز مام باغ شقایق به جغد مسپارید 

ستم به بلبل خوشخوان در این چمن نکنید 

بحال زار وطن بنگرید و خون گیرید 

ز ابلهی طرب و شادی و اتن نکنید 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۲.۱.۲۰۲۲