وضع دنیا : شعراز نذیر ظفر

وضع دنیا خراب میبینم

خلق در اضطراب میبینم

تا نظر میکنم بسوى وطن

فقر را بى حساب میبینم

ریش را روى محتسب هردم

با ریا چون نقاب میبینم

گلرخان را به زیر برقع ظلم

در قفس چون عقاب میبینم

هر طرف خار غصه روییده

نه گل و نه گلاب میبینم

اتش جهل شعله پرداز است

عارفان را کباب میبینم

زیر سا طور خشم بى هنران

دهل و جاز و رباب میبینم

قلم و کاغذ و دوات تهى

بسته جلد کتاب میبینم

در جبین همه ز روى غضب

نقش یک انقلاب میبینم

نوشته نذیر ظفر