یادوارهء از فریدریش انگلس : ترجمه ازعارفه ورحمت ایماق

مبارزه طبقاتی میراث بنیان گذاران سوسیالیسم علمی،کارل مارکس،و فریدریش انگلس است!

درگرامی داشت از ۱۲۸ سال در گذشت فرید ریش انگلس بنیان گذارسوسیالیسم علمی:

فرید ریش انگلس در ۵ ام آگست / اوت، ۱۲۸ سال قبل در لندن – انگلستان، در گذشت.

“…..فرید ریش انگلس، با دوست تمام عمرش، کارل مارکس دیالکتیک را سرازیر نموده، وبه مارکس کمک نمود تا اقتصاد سیاسی را مورد نقد قرار دهد، و مبارزه طبقاتی را بمثابه انگیزه اصلی تاریخ توسعه داد.

 ما بمثابه ادامه دهنده میراث فرید ریش انگلس، به ایشان میگوییم  که ممنون شما هستیم! “

 علم مبارزه طبقاتی، میراث تاریخی بنیان گذاران، معلمین طبقه کار گر است، وبشریت باید همیشه مدیون ایشان باشد که با کشف ماهیت نظام سر مایه داری، نقد اقتصاد سیاسی سر مایه داری، آنرا عر یان ساخته، وزوال آنرا ثابت ساخت. و علم مبارزه طبقاتی را بمثابه سلاح ایدئولوژیک در اختیار طبقه کارگر ، وزحمتکشان قرار داد.

این دانشمند بزرگ قرن ۱۹ – اقتصاددان سیاسی میگوید : ” کار منبع  تمام ثروت ها است.”

دقیقا همان طور است! بر علاوه آن طبعیت حاوی مواد لازم دیگری را دارد که در نتیجه کار کارگر به ثروت تبدیل میشود، واین ثروتها بی نهایت و بی پایان است. ودر  صورت که در خدمت انسان قرار بگیرد، هیچ  فقر وسیاه روزی را بشریت تجربه نخواهند کرد.

شرط اساسی بقای نسل بشری آن است که تمام این ثروت های تولید شده که در طبعیت وجود دارد، وبه تمام نسل بشری تغلق داشته، در خدمت آن قرار بگیرد.

 آیا واقعا در نظام سر مایه داری، و نظام های منقسم به طبقات متخاصم، این طور است، وتمام نعمات مادی تولید شده در استفاده همگان قرار می گیرد؟

در نظام سر مایه داری، با از خود بیگانگی انسان از آنچه که خودش آفریده، بیگانه شده ، فراورد های تولیدی، به وی تعلق نمی گیرد، بلکه برای بدست آوردن سود، سود هر چه بیشتر ، در اختیار سر مایه داران، صاحبان وسایل تولید قرار میگیرد.

فرید ریش انگلس، با دوست تمام عمرش، کارل مارکس دیا لکتیک را وارونه نموده، وبه دوست تمام عمرش مارکس کمک نمود تا اقتصاد سیاسی را مورد نقد قرار دهد، و مبارزه طبقاتی را بمثابه انگیزه اصلی تاریخی توسعه داد.

 ما بمثابه ادامه دهنده میراث، فرید ریش انگلس، به ایشان میگوییم  که ممنون شما هستیم، وبشریت ممنون شما است!

تعهد مینماییم،تا پایان عمر به آموزه شما وفادار باقی مانده، واز آن بمثابه سلاح اصلی در مبارزه بر علیه استبداد گران نظام سر مایه داری  بهره برده، آنرا به نسلهای بعدی مان منتقل نماییم.

عارفه,و رحمت ایماق.