میخرم ترا – شعراز : نذیر ظفر

ميهن  ! قسم به قيمت جان ميخرم ترا

با خون به زير  تيغ  و سنان.  ميخرم ترا

هر چند عدو فروخت ترا با  متاع.  كم

من با متاع. هر دو جهان.  ميخرم. ترا

سوگند به كوه و دشت شقايق نثار تو

قيمت تر از بهشت و جنان ميخرم ترا

آخر دوباره لانه اى من ميشوى و من

از دست خصم شادى كنان ميخرم ترا

دانم كه   ارزش تو  نداند  وطنفروش 

بهتر  ز دُر و   گوهر كان     ميخرم ترا