چراباید نام شهر چاریکار به ابوحنیفه تغییر بخورد؟ : داکتر حمیدالله مفید

برخی ها چنین می پندارند که چاریکار یک نام بی معنی و تصادفی است و چنانی که جناب حبيبي نیز در کتاب تاریخ مختصر افغانستان به گونه عامیانه آن در رویه 127 جلد دوم  این کتاب نگاشته است که چاریک کار بوده که چاریکار شده است.

در حقیقت چنین نیست.

در چاریکار چهار نهر شامل نهر زرين،. نهر بالا غیل، نهر اجمیر و نهر ماهی گیر جریان دارند و این شهر را سیراب می سازند.

ریشه شناسی علمی نام چاریکار :

واژه کن در اوستا و زبان اوستایی به معنی جوی یا نهر آمده است   در پازند ختن شده است.

ریشه سنسکرت و هندی آن khanati بود و که در فارس نیز واژه کندن از آن ساخته شده است که در اصل نام این منطق (چهار کن دار ) بود که به مرور زمان به چهار کار دار و چاریکار شده است. در کتاب سلجوقیان غز در کرمان در پانویس صفحه یا رویه 17 اثر محمد بن ابراهیم  آمده است :

( کلمه خن = کن همان پسوند معروف فارسی دری است که معنی محل چشمه، سرچشمه نهر و معدن را می دهد.)

 به گفتاورد اريانا داریرة المعارف ج5ص88  که چنین آمده است :

هنگام سلطنت یونان باختري موقعی که اوپیان موجود بود و یک شهر بزرگ و مرکز تمدن و فرهنگ منطقه بود چاریکار نیز در این دیار جایگاه داشت.).

پس نام چاریکار یک نام تاریخی و باستانی است نباید تغییر بپذیرد.

حضرت نعمان بن ثابت بن هوطی بن ماه مشهور به امام ابو حنیفه  اگر زنده می بود با این تغییر نام نیز مخالفت می کرد.

طالبان و هیچ رژیمی حق ندارد تا نام هاي تاریخی کشور را به دل خود تغییر بدهد.

یکبار تاریخ سیاه تغییر نام ها در این کشور اشتباه بزرگ بود نباید تکرار شود.

اگر طالبان علاقه به نامگذاری دارند، دشت های سوزان سقاوه را نهر کشی کنند و شهر جدیدی به نام ابو حنیفه بسازند که هیچگاهی تغییر نخورد.

یک نام تاریخی را نابود کردند کار عاقلانه نیست.

بادرود ومهر

دکتر حمیدالله مفید