بنام خدای بهار آفرینُ بهارهء سیه دلان: نوشته نذ یر ظفر – امریکا- ورجینیا 2012—04—15


     بهار که پر منزلت ترین  فصل سال است در هر کشور ی و هر فر هنگی از مقام ویژه ای بر خوردار است ؛ با دست قدرت الهی طبیعت دوبار زنده میشود زمین ملبس به سبزه ؛ اشجار مزین به شکوفه و نسیم ملایم و روح بخش شروع به وزیدن میکند. فصل اغاز کار و استفاده مشروع از زنده گیست که جوانان را تحرک میبخشد و پیران را بیاد جوانی میاورد.
شاعران ؛ اشعار بهاریه میسرایند ؛ نویسنده گان ؛ مینگارند ؛ و هر که به کاری اشتغال می یابد. درین ایام پر طراوت بهار که هنوز شکوفه ها لبخند شانرا بپایان نرسانده است ؛ قتال الطر یقان سیه دل  دست به بهارهء ترورمی زنند و یکبار دیگر ملت شهید پرور را به
عزا و تشویش میکشانند  ؛ آنا نیکه  هنوز غلامان حلقه بر گوش پا کستانی های جلاد اند ؛ از لانه ترور ما نند جناوران مدحش سر بیرون میکنند و در هر موقع کسب نفرین و انزار مینمایند ؛ این نوکران اجنبی که دین را به معرض سودا قرار داده اند و چون شیاطین لعن را بر جان گرامی میدانند و پیوسته در اذیت و ازار خلق الله اند هر باری هلاک میشوند و راهی جهنم می گردند.

واقعات تکان دهنده تروریستی در کا بل ؛ پکتیا  ؛لوگر و جلال آباد ؛ این واقعیت را میرساند که آشتی با درنده گان بلای جان و سراسر زیان است . آنانکه خانه خدا را آتش میزنند آیا خدا را میشنا سند؟ اگر خدا را می شناختند به چنین اعمالی دست نمی زدند ، اگر خدا می شناختند فرزندان کوچک و اطفال صغیر را به خون یکسان نمیکردند ؛ اگر خدا را میشناختند مکاتب را حریق نمیکردند ؛ اگر خدا را میشناختند ؛ مادران را به ماتم فرزندان شان گر فتار نمی کردند؛ اگر خدا را میشناختند قران مجید را قبول میکردند؛ اگر خدا را می شناختند آیات قرانی راکه راجع به صلح و همدلیست باور میکردند؛اگر خدا را میشناختند برادران مسلمان شانرا نمی کشتند. اگر اینها را مسلمان محا سبه کنیم پس ملت مظلوم را به چه مسمی کنیم ؟

روحانیون کرام ! شما که دستایر دین مقدس اسلام را به ضم تان جامه عمل می پو شانید و پیوسته در حجاب پوشی زنان و عدم آرایش غلیظ آنان  مشغول اید و هر روز رسالت تانرا بالای خانم های بی دفاع افغان انجام می دهید بیایید یکبار عمامه های نازنین تانرا مقابل تان بگذارید و قضاوت اسلامی و انسانی کنید که آیا کار و عمل طالبان و حقانییان و گلبدینیان به موازین اسلامی برابر است ؛ اگر ایشان را مجاهد و مسلمان میدانید پس شما چرا در کر سی های چرخنده با دولت کار میکنید؟ اگر اینها خلاف دین مقدس اسلام اند چرا فتوی نمی دهید که ایشان خلاف دین اند و خاموشی اختیار کرده اید  شما فردا در برابردادگاه الهی چه پاسخ دارید ؟ باور داشته باشید که رسالت شما در برابر خدا بیشتر از افراد دیگرجامعه است زیرا شما میدانید و عمل نمیکنید اگر دیگران در عمل ضعیف اند ممکن از کم فهمی شان راجع به دستایر دین و عدم معلومات کافی شان باشد مگر شما که الحمد الله هر کدام مبلغین با فصاحت استید و در برابرمکروفون ها معجزه آسا سخنوری میکنید یکبار زبان تانرا درین عرصه هم بگفتار بیاورید.

و لعنت الله علی القوم ظالمین