واکسین قیام : نوشته احمد سعیدی

تن آلود به فساد ومکروبی این نظام استنبدادی دیگر با نسخه های مقالات انتقادی وپیشنهادی شفا پذیر نیست.مقالات انتقادی احساس را بیدار ووجدان را متأثر میسازد واما جائیکه احساس مرده ووجدان پوسیده باشد باید به واکسین قهر آمیزقیام ومبارزه قاطع ودندان شکن واثر گزار مداوا گردد.حال دیگر زمان واکسین قیام مسالمت آميز مردم رسیده است.میدانم کام ملت ما از شورش ونا آرامی تلخ است اما تاکی؟.روشنفکران ، سیاسیون ومدافعان حقوق بشر وجامعه مدنی در هر هفته صد ها مقاله انتقادی وپیشنهادی در برابر چشمان خیره این خیره سران  بی آزرم میگذارند اما پاسخ این است هنوز کم است میگویند ما ظرفیت داریم وما حوصله داریم وجود دو صد عیب دیگر در وجود ما کمی میکند هر چه میگویئد مثلیکه به دیوار بی حس وبی درک گفته اید.بلی اینها بی ننگ وبی عار اند ودر برابر عیب ونقص چون پایه دیوار اند .اگر واکنش عالی ترین مسئول کشور این باشد دیگر برای نجات از مصیبت واصلاح نظام کدام نسخه باقی مانده است جزء اینکه به

ادامه تاریخ خونین وپر مصیبت خویش گزینه به گفته شهيد سيد اسماعيل بلخي ( دوای درد استبداد خون است ) را انتخاب کنیم.این آخرین گزینه است که زمان آن فرا رسیده.اگر عدل وانصاف نباشد واگر حرمت وشرف به غارت برود بگذارید همه بغارت برود.از دل های سنگین سنگ بهتر  ازین نا مهر بانی جنگ بهتر…ملت آزاده وبا غرور افغانستان! این حکومت خود کامه وبی إعتنا به اراده وخواست ملت،بر تابوت زخمی قانون می خندد وقامت آراسته به فسادش نمای هویت افغانستان در مجامع بین الملیست،دیگر پند و موعظه، شعر ومقاله،، کنکاش ومصاحبه ، انتقاد وپیشنهاد، طرح وبر نامه بخاطر اصلاح این نظام نسخه های تاریخ تیر شده است.وقتی یک بدن کاملا مکروبی شود با واکسین مکروب مداوایش میکنند.منظورم را درست میدانید در برابر زور گوئی دیگر خموشی سود ندارد مکروب زور را بایست با زور وواکسین قیام از سر زمین صلح پرور وعدالت خواه خویش دور سازیم.تک محوری وخود خواهی تا کی؟ مگر این ملت همه مزدور وبردۀ چند تن اجیر بیگانه پرست آفریده شده .من باور دارم با موجودیت این کتله مغرور وبی إحساس وبی إعتنا، نه صلح در کشور میاید، نه نظام اصلاح میشود ونه جلو چپاول وغارت گرفته میشود.ای ملت مظلوم افغانستان غرقه در فساد وظلم بخدا پیکراین ملت و کشور پوسیده اودر حال شاریدن میباشد این انفجار مکروبها دیگر حال ما وشمارا بهم می زند.بیدار شوید که پشیمانی سودی ندارد.

ای ملت سر گردان مگر زنده اید؟! من فکر میکنم بخواب گران فرو رفته اید ویا احساس از تن جدا شده.سران این حکومت به قانون اساسی  به اندازۀ سری موی اعتنا ندارند پارلمکان را فرسوده ونهاد های قضائی را زنگاری وبی إعتبار ساخته است.در جهان امروز قرآن مقدسترین کتاب الهی بخاطر سعادت وبقای بشر تفسیر وتوجیح میشود تا نیاز های عصر را مرفوع وپاسخ برای همه آرزوی مشروع ساکنان سر زمین ما باشد، اما بند های مشکوک مجهول ومبهم مواد قانون اساسی ما از تفسیر وتوضیح بخاطر فهم مردم مصئون است باید اینها قانون را بخاطر حفظ قدرت وچور ثروت توجیح کنند وبس.ملت مشارکت در قدرت میخواهد، ملت عدالت در توزیع ثروت میخواهد ملت توسعه متوازن در باز سازی وپیشرفت میخواهد مگر این قدرت وثروت از آسمان بر خانه چند نفر باریده که بین خود تقسیم میکنند؟.نام حکومت جمهوریست اما درعمل از شاهی مطلقه مستبد تراست.حکومتیکه مردم را با پنبه میکشد، روش جدید کشتنها، روح را خسته میسازد وجدان را تاریک وقلب هارا زنگاری ، ملت را پیکرۀ بی روح وبی إحساسی میسازد .این حکومت شعار های شمارا به مسخره میگیرد، وقتی شما از اصلاح نظام ومبارزه علیه فساد صحبت میکنید ویا مقاله می نویسید. شب ها در قصر ساعت ها بر شما ریشخند میزنند وپیشنهاد ها وطرح های شما مضحکه ومشغله ارگ نشینان غیر مسئول است.فقط یک گروپ مشخصی مزد بگیر کشور های غربی وهمسایه هاست که بر گردۀ شما سوار اند میخواهم بگویم خودرا تکان دهید تا این خورجین های فساد وجنایت از دوش شما پایان بیفتد.

إهانت به نمایندگان ملت: إهانت به مردم وشکستن ساختار های اداری از شاخصه ها این مصیبت آباد است حکومتیکه پارلمان را برسمیت نمی شناسد رأئی میگیرنمد با تقلب،، حکومت میکنند با تحکم،وفساد.اجساد مردئم را به پول نا چیز میفروشند  اگر نمایندگان ملت در برابر شان یکبار نه بگوید همه را بیسواد ورشوت خوار خطاب مکینند از هر حربه در بی آبرو کردن ملت استفاده میشود بیسواد تفنگ سالار ناقظ حقوق بشر رشوت خوار نادان هر چه دل شان میخواهد به آدرس نماتیندگان ملت میگویند،اگر به کدام أجیر رأأئی ندهند رئیس جمهور قصدا تیم اجیر خود را در ارگ وظیفه میدهد ویا میگوید پارلمان یعنی چه؟بروید  من حیث سر پرست بوظیفه إجرا کنید پارلمان بی پارلمان.خوب إهانت بیشتر ازین چیست؟ دیکتاتوری شاخ ودم دارد همین بی إعتنائی وتمسخر به ملت استبداداست..شما می بینید در روز جلسه فر مایشی وزرآئ تمام افراد رد شده، تاریخ تیر شده وکانکور زده در صف دوم وزراء نشسته اند آخر این جلسات رسمی است ویا مجلس شخصیست که هرکس را رئیس جمهور خواست در جلسه شورای وزیران بنشاند.اگر چنین است  پس چه ضرورت برای عدۀ از پارلمان رأئی میگرند.سالهاست که هیئت رهبری دو اداره بدون  تأئید نمایندگان ملت بکار خود ادامه میدهد ونمایندگان ملت فریاد میکشند که طبق قانون اساسی میعاد قانونی کار آقایان به پایان رسیده ورئیس جمهور باید ایشان را دوباره دبه پارلمان معرفی کند اما باز هم رئیس جمهور حکم سر پرستی را صادر میکند.تا پارلمان را بفهماند که شما رکن بیکاره هستید.

ساختار شکنی وفساد کاری:وجود یکصد ده مشاور با داشتن امیتازات خارج از قانون هم ساختار شکنیست وهم رشد فساد.

تمام کمیسیونهایکه موازی با ادارات دولتی ساخته شده به منظور بی حیثیت کردن ساختار های رسمی دولت است وکمیسیونهای مبارزه با فساد ونظارت بر استراتیژی فساد بزرگترین عامل رشد فساد در کشور اند.چند سال است که کمیسیونها ونهاد های عدلی از بر رسی دوسیه وزراء متهم به فساد صحبت میکند واما در عمل کسی را تا هنوز افشاء نکرده اند.عزیز الله لودین میگوید پارلمان به کسانی رأئی داده است که متهم به فساد بود اند خوب آقای لودین چرا به رئیس جمهور نمیگوئید که شما کسانی را من حیث وزیر به پارلمان معرفی کرده اید که همه متهم به فساد اند.کسیکه معرفی میکند ملامت نیست وکسیکه رأئی میدهدد ملامت است.از طرف دیگر چرا شما قبل از رأئی گیری این در فشانی را نکردید واقعا لودین هم میخواهدد از وظیفه سوء استفاده نموده در فساد وزرء شریک شود این مهره ها خیلی رنگ باخته و باور فروش اند.خيره سرانه اعلان میکنند ملیارد ها افغانی از گمرکات مفقود شده؟ خوب کی مسئول است؟ میگویند حکومت.خوب حکومت کی هست؟ خود شان.بگیر که نگیرد.سفيد چشمي  به اوج خود رسیده ملت چطور انفجار نکند.همه مداری وچشم بند اند.رشوت میگیرند میگویند در کشور رشوت است.فساد میکنند میگویند فساد است خود شان مردم را مخاطب قرارمیدهند باز شب تا وقت خواب خنده نشئه میکنند که این ملت اینقدر هم نمیتواند بگوید کی رشوت میگیرد؟ خود شما..آقایون.قیام وجهاد علیه فساد رشوت بی حرمتی قانون شکنی وبی بند باری واجیری وجاسوسی ومزدوری وجیبه فرد فرد ملت است.بازهم واکسین قیام شعر وترانه ومقاله بس.

نه قانون مانده نه ساختار ونه هم إعتبارر پس دیگر زندگی به چه کار آید.باور کنید با داشتن چنین نظام در دنیا هیچ إعتبار ندارید وآخرت هم بد تر از دنیاست.من برای ملت شریف افغانستان توصیه مینمایم که عجز را کنار بگذارند چه اشک کباب باعث طغیان آتش است. از موجودیت قوای خارجی که این انسانهای ظالم وبی احساس ومعامله گر را بر شما تحمیل کرده اند نترسید.اگر عدالت اجتماعی مشارکت ملی وشرافت انسانی نباشد دیگر زندگی همبکار نیاید.اگر گوشه از پیکره این نظام مکروبی ویا فاسد میبود ممکن با نسخه  انتقاد وتوصیه اصلاح میشد اما حالا این پیکره کاملا مکروبی شد که جزء با واکسین قیام هیچ گاهی شفا نمی یابد.