گلابی پوش من شوخ مکار است

به درس دلبــــری اموزگار است

به زیبا یی نزا کـــت مــــــیفروشد

پری رو یان به دور او قطار است

شده مغرور حــــسن و قا مت خود

نمیداند که نقــــــش کر دگار است

نگاهی گر کـــــــــند خیرات یاران

صدقه کردن اجــــــر بیشمار است

اگر میخـــندد او بــر حـــــال زارم

غر یبی از سوی پرور د گار است

به پیران کـــس نمی بیــند مــــکرر

جوانی  ثرو تی در روزگار اسـت