به مناسبت روز جهانی محوخشو نت علیه زنان به زنان رنجدیده ء کشور عزیزم افغانستان(( لحظه پرواز ))


بر خیز از دیار شب آواز میرسد
مرغ سپیده بام سحر باز میرسد
برخیز شام خاطره ها را بهم بریز
نقشی زنو به نکته آغاز میرسد
عطری فشانده بذر امیدی بخاک یاس
وقت گل وشگفتن و پرواز میرسد
لبخند بر لبان تو گل می کند ز شوق
رنگ طرب به دیده ءتو باز میرسد
دگر ضعیفه گوشهءهر خانه نیستی
هستی ترا به مسند اعجاز میرسد
برخیز خار خرمن بیچاره گی بسوز
دور فلک به عهد تو دمساز میرسد
دام فریب ودرد نمی ماند عاقبت
شادی به رنگ عشق سرافراز میرسد
آن لحظه های گمشده پربار از امید
با گامهای عزم تو انباز میرسد
بغض گلوی درد تو فریاد می شود
شور شعف دو باره دلت باز میرسد
بیرون برآ زلانه دلگیر و سرد خویش
بالی بزن که لحظه پرواز میرسد.
هالند-نوامبر ۲۰۱۲
نورالدین همسنگر