اشک محرم: عا شورای حسینی بر همه مسلمین تسلیت باد!… نوشته نذ یر ظفر – 12/20/11 لویزیانا – امریکا

 

هر چه دیدم به گلـــستان گر یان

لاله و نرگـــس و ریحان گریان

ماه نو قامت خـــم گشـــته از او

ابر پژمـــــــرده و باران گریان

بلــــبل و هد هدو مرغان چــمن

بسته منـــقار ز الــــــحان گریان

قــــلم و کا غــــــذ و دوات غمین

خط و تـــحریرو سخندان گریان

شا عرو شــــعر بهم نو حه سرا

غزل و چامـــه و دیوان گریــان

مسجد و منبرو محــــراب  ازآن

شده با چهره گریــــــــــان گریان

همــه در ماتـــــم اولاد  بـــــتول

اشـــــک در چشم پریشان گریان

کربــــلا تا به قیا مـــــت مغموم

تا ابد چــــشم مســـــلمان گر یان

از لـــب پر عطـش سبط رسول

ماهــی در آب به جو لان گریان

خیمه ها آتـــــــشی دارد به زبان

خصم مامور و یتـــــیمان گر یان

دشت و ها مون و بیابان پر خار

شام تار یک غر یبـــــان گر یان

دست و با زوی علــــــمدار قلم

خواهر شــاه شهـــــــیدان گریان

کودکــان بـسته و بیـــمار به غل

ره بــسی دور و یتــــیمان گریان

طــــفل شــیر خواره تبـسم بر لب

از کـــمان نا لهء پیـــکان گر یان

به سر نی سر خو نیــــن حسین

هــــــــمه بر قــاری قران گر یان

عرش تا فرش مصیبت دار است

بـــدر و خورشـــید فروزان گریان

زین عزا قلب محمد(ص) مجروح

خاتــــم جـــــــمله رسولان گریان

مر تضی چــشم تر از قـره العین

اولیا بی سرو سامـــــــان گریان

مهــدی در غیبت وعیسی به سما

مریــــم و فا طــمه همسان گریان

جــشن خونست و محرم شده باز

ظفر از ســــوز دل و جان گریان 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.