نوباوه گان نوشته : نذیر ظفر- سدنی -آسترالیا

آینده نیست از مــا آینده گان شما اید

چشم  امید ملت ای گلرخان شما اید

رسم برادری را در بین تان بیارید

در جان مهین ما آرام جان شما اید

میراث جنگ ما را وقف وفا نمایید

مرغان صلح فردا در آسمان شمااید

از کینه و کدورت دل را منزه سازید

خون را بخون نشوئید دلاوران شمااید

با همدلی بسازید این خانه را فروزان

درشامهای ظلمت پرتو فشان شما اید

تبعیض قوم و ملت در مذهب وفا نیست

دوری کنید  ازینها نو باوه گان شما اید