بیانیه کمیته مشارکت سیاسی زنان و کمپاین 50% زنان افغانستان به مناسبت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان   16جدی 1391 برابر با 5 جنوری 2013

 

ما زنان این سرزمین با تطبیق قانون اساسی کشور هنوز فاصله بس دراز داریم

از یازده سال به این سو دولت افغانستان همواره از طریق رسانه های جمعی ملی و بین المللی وضعیت زنان را رو به بهبود جلوه داده و نقش آنها را در روند دموکراتیزه سازی افغانستان مهم خوانده است. این نقش و حق در قانون اساسی کشور ماده 22 آن به صراحت بیان شده است.
این حق ساده بدست نیآمده بلکه حاصل مبارزه آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان این سرزمین از دهه های بسیار دور بوده است. زنان افغانستان برای اسقرار و استمرار حکومت‏های دموکراتیک و هم سویی با این تحولات و تغییرات سازنده در جامعه هزینه‏های سنگین پرداخته‏اند. نقش زنان را در ساختار حکومت ها، پارلمانها و  دستگاه های عدلی و قضایی کشور در آن سال ها نباید نادیده گرفت. بعد از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 و تصویب قانون اساسی کشور، اولین سال ها، با تمام کاستی‏ها دوره پر از امید برای زنان افغانستان بود. در نخستین سال های این دهه ما شاهد تحولات مثبت در راستای اعتلا و آزادی زنان از بند اسارت، تعصب و بنیادگرایی بوده‏ایم. این تحولات صفحه جدیدی از تاریخ را برای زنان باز کرد و با جرأت می توان گفت که حکومت نوپا و دموکراتیک افغانستان به خواستگاه آرمان های برابری خواهانه و عدالت جنسیتی زنن خسته از حکمروایی تحجر و زن ستیزی مبدل شد.

در تمام دوران مبارزه، ما زنان همواره صدای حق طلبانه خود را به گوش دولت افغانستان و جوامع بین المللی رسانیده و نگرانی های خود را از عدم مشارکت سیاسی زنان در سرنوشت جامعه، وضعیت زندگی، صحی، آموزش و پرورش، نبود سر پناه، مهاجرت های اجباری از اثر جنگ های جاری ابراز داشته‏ایم ولی اندک بهایی به این خواسته‏ها داده نشده وصرف به پیشرفت و دستآوردهای زنانی اشاره شده که شمار آنها در مقابل کل زنان افغانستان بسیار اندک است. عدم حاکمیت قانون، روند طولانی دادرسی و وجود قوانین زن ستیز، عدم توجه جدی به وضعیت زنان و حمایت های قانونی از آنان، تقویت نهادهای غیررسمی و توجه بیشتر به جامعه مردسالار، سنگسار، قتل، قطع اعضای بدن زنان و قتل های ناموسی به بهانه جاری کردن احکام شریعت در ساحات تحت تسلط طالبان، زندگی را برای زنان دشوار ساخته است. عدم شفافیت در مذاکرات داخلی و خارجی این نگرانی را بیشتر ساخته است که گویا  این وضعیت وخیم‏تر خواهد شد و کل جامعه به دوره سیاه گذشته و جنگ های داخلی برخواهد گشت.

با محبت

عالمه

Dr. Alema Alema

Founder of the Women Political Participation Committee

a_alema@yahoo.de

Cell: 0093 (0) 700 22 48 18

0093 (0) 799 01 46 65

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.