سروده زیبا به استقبال از یک غزل ابوالقاسم «لاهوتی» شاعر انقلابی ایران به یزک: از مولانا کبیر فرخاری

 

وطن ویرانه از یار است  یا اغیاریا هردو
خرابی از مسلمانهاست یا کفار  یاهردو
 وزارت کار چلتاراست؟

وزارت کار چلتار است یا دســــــــتار یاهردو  
   مسلمان زاده بیدار است یا کفار یا هر دو؟

به کرسی تکیه بایدزد کسی کوعامل کاراست    
   صداقت پیشه میباید و یا غدار یا هر  دو؟

چرا میهن درآغوش فساد آغشته ی رنج است
  فساد آیین اشرار است یا ابرار یا هر  دو؟

چرا فاسد ترین کــــشور به دنیا ما شما راییم
        وزیرانگیزه ی زشتیست یاسرداریاهردو؟

چرا آقا نمیخواهد وطن رنگ دگر گیـــــــرد  
    فریب فکر پولدار است یا کلدار هر   دو؟

نمیخواهد که ملت فارغ از رنج و عنا  گردد
     رییس اینجا ستمگار است یا بادار یاهردو؟

زبی نظمی به دفتر مایه ی عار است میدانم  
    لباس کار تنبان است یا شلوار  یا هر  دو؟

یکی نکتایی میبندد دگربینی چپن پوش است
   کدامین کار سرکاریست یا ادوار یا هردو؟

نمیگنجد درینجا پیســـــه و مال  خدا داد ت
     زدوبی سرکشی دارد ویا انبار یا هر   دو؟

مرنج آقا زحرف شعر گلریز    ادب  گاهی  
 بیان حرف حق تند  است یا همواریا هردو

زکلک زرفشان من بریزد گوهر  هســـــتی
   ترا صاحب هنر کاراست یا خرکار یاهردو؟

ادب را طفل معنایم کشن بیخ است درگیــتی    
  درختش پخته در غور است یافرخاریاهردو
    زحاکم نیست (فرخاری) امید روزگار  خوش

    شرنگ تلخ در کام است یا کوکناریا هر دو

در بیت آخر قبل از مقطع در مصراع دوم آن ابهام تضاد است.

ابهام متضاد صنعت شعری و بدیعی است که دوکلمه متضاد در مصرع یا بیت آمده باشد و یکی ازان دوکلمه در معنی غیر موضوع له استعمال گردد مثلا : پخته و غور متضاد اند یک شی پخته باشد دگرش غور و ناپخته است درینجا کلمه غور در معنی موضوغ له

که بودن یک شی در حالت غوری , خامی و ناپختگیست و درینجا در معنی غیر موضوع له که عبارت از ولایت غور است بکار برده شده است.

محترم حسین از کابل مدت است از خاطر تابناکتان فراموش گردیده ام بانگارش مطالب بالا خواستم یک بار دیگر دریچه خاطرات گذشته تانرا بررخ خویش باز کنم.

کامگار , سرفراز و بهروز باشید.