تو خماری و من بیمار امشب؟… احمد سعیدی

  کانفرانس های مطبوعاتی داستان گونه رئیس جمهور تمثیل سناریوی  خمار وبیمار است، داستانهای تکراری  مبهم وضد ونقیض  برای گوشداران  بی زبان ودر مانده در دام درد نا علاج دیکتاتوری نرم،. درین نوشته نخست توجه خو.انندگان عزیز را به سیاستهای های  مبتذل وبی جهت وجست های ضد ونقیض حکومت فعلی  وترفند های مضحک متوجه میسازم که کشور را به سرعت به سوی انزوا وبی إعتباری سیاسی در سطح جهان و.منطقه  سوق میدهد وهم  افتضاحات  اداری که  که سیه چال های وحشتناکی را فرا راه زندگی مردم وملت  قرار خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان طوری با مردم صحبت میکند مثل اینکه این ملت چشم وگوش نداشته ویا درک وحواس خودرا از دست داده اند که اتفاقات وحوادث یک سال قبل از صفحه ذهن شان پاک شده باشد ولی چنین نیست وخوب است حوادث را با هم مرور کنیم.

*1_ بحث دست آورد های سیاسی ::در کانفرانس های مطبوعاتی بر نامه ها وپلانهای از قبل اعلان شدۀ ناتو وآمریکا جزء  از دست آورد های سفر أخیر رئیس جمهور وهیئت همراه شان به وشانگتن اعلان شد بر نامه هائیکه از یکسال واندی روی شان کار شده وبرخی قبلا عملی شده  وبرخی در حال عملی شدن است اما  ایشان با باز گوئی وتکرار مواقع فکر میکنند مردم با این دیده درائی هارا نمی دانند وشاید هم ایشان را تحسین کنند  ،  نه خیر این ملت آنقدر هم بیمار نیست که عالی جنابان فکر میکنند شعار را از واقعیت وداستان را از ضرورت فرق میکنند ومیدانند در جهان ما حول شان چه گذشته وچه میگذرد.ایشان برخی تحولات جاری در کشور را که نتیجه بازی های پیچیده بازیگران عرصه سیاست در سطح جهان است از جمله دست آورد های ناب وپر ارزش خودش  بحساب گرفته کفایت سیاسی ونبوغ اداری خویش را برخ مردم میکشاند ولی مردم میدانند این کشتی را که شما نا خدا آنید دارد بدست طفوان سپرده میشود.

اول – خروج نیرو های نظامی ناتو وآمریکا از دهات وقصبا ت افغانستان؟:( آنها از شهر ها بیرون میشوند ورئیس جمهور ما تقاضای خروج ایشان را از قصبات کرده است؟) بلی آنها طبق پلان از قبل تعین شده تا آخر 2014 از افغانستان بیرون میشوند وبه همین دلیل پروسه انتقال مسئولیت های امینتی آغاز شد و این پروسه در بسیاری از شهر ها  وولایات در حال تکمیل شدن است. و تاریخ آغاز این پروسه به دوسال قبل بر میگردد زمانیکه نیرو های ناتو از با میان وپنجشیر بیرون شدند وشما سنگ افتخار خروج نیرو های خارجی از قصبات را دست آورد سفر اخیر خویش می پندارید مثل اینکه مردم هیچ درک و حافظه  نداشته باشند.اگر شما واقعا به آبرو وعزت افغانهات احترام  میگذاشتید باید از همان روز های نخست برای خارجی ها یک وضع الجیشی وسوق الجیشی مناسب ومطابق ارزش های کلتوری افغانستان معرفی میکیردید تا به مقدسات ملت توهین نمیشد ومردم ازین حکومت اظهار برائت نمیکردند وبدامن مخالفین دست نمی انداختند. حالا که آنها خود شان بیرون میشوند نیازی نیست شما بجای نیاز های فوری دیگر بر خروج شان تأکید کنید. به همین تر تیب بر نامه تسلیمی تدریجی محبوسین افغانی به حکومت افغانستان. این بر نامه نیز جزء از پلانهای پنتاگون است وحالا شما دست به مهار این پروسه زده خودرا ما مار ها میگویئید. وقتیکه آمریکا میگوید ما بعد از 2014 هیچ مسئولیت نظامی نخواهیم داشت طبعا محبوسین به حکومت افغانستان تسلیم داده میشود واین بر نامه قبل از سفر جناب عالی به واشگنتن شروع شده بود  که بعد از عودت شما هنوز متوقف شده اینها را نباید دست آورد سفر خویش عنوان کنید چه این مسائل قبلا مطرح شده بود ومطابق به زمان تطبیق میشود.

2–  گر فتن وعده کمک های نظامی: از آنجائیکه آمریکا تمام تجهیزات ساخت روسی را زیر نام بر نامه دایاک ودی دی آر جمع آوری وحریق ساخت طبعا سلاح غیر روسی را بدسترس نیرو های امینتی افغانستان قرار میدهد. البته می بیند که ظرفیت ادارۀ این تجهیزات در افغانستان بوجود آمده ویا فردا این همه تخنیک مدرن بدست مخالفین می افتد .میدانم رئیس جمهور نمیداند  کمک هاتی نظامی چه مقدار وچه نوع خواهد بود ، مثلا ایشان در کانفرانس مطبوعاتی  از پنجصد هزار تانک وتجهیزات زرهی صحبت میکند ووزیر دفاع ملی این ارقام را پنجصد میگوید وباز تکرار میکند  یعنی  نه خیرپنجصد یعنی رقم دقیق وتعهد شده نبوده رجما بالغیب بر حسب حدس وگمان کانفرانس مطبوعاتی را گرم ساخت: وهم به طیاره های بی پیلوت تأکید کرد که فردای آنروز روز نامه واشنگتن پست نوشت به هیچصورت طیاره بی پیلوت بدسترس حکومت افغانستان قرار نخواهد گرفت چون ظرفیت واطمینان ادارۀ آن وجود ندارد .

3_ضد ونقیض: انتخابات شفاف:شعار عوام فریبانه دیگر  حکومت انتخابات شفاف بر گزار میکند اما مانند گذشته مثلا از کارتهای دوره های قبل باید استفاده شود، خوب فکر کنید در تمام رسانه ها شنیدید که کارتها جعلی شبیه کارتهای قبلی ساخته شده وهر تبعه افغان سه و.یا چهار کارت رأئی دهی دارد…وکمیسیونهای متعدد نتوانستند این رسوائی را تصفیه کنند ولی رئیس جمهور تأکید دارد  از همان کارتها باز هم استفاده شود.باید پرسید همان کارتهائیکه شمارا به پیروز ی رسانید وبار دیگر یکی از دست نشانده های شمارا پیروز خواهد کرد؟. ویا اینکه جناب معنوی میگوید ما مجبوریم از تذکره ولسانس اسناد بدیل استفاده کنیم این در وقت ممکن است که نمبر ثبت همه اسناد طور الیکترنیکی در ادارات مربوطه ثبت باشد تا از اسناد طوری مکرراستفاده نشود اما این شیوه خودش به معنی جعل وتقلب است.اصلا رهبران ومسئولین ما خودرا زحمت نمیدهد تا در بارۀ کارت رأی دهی فکر کنند.اگر تذکره توزیع کنند دیگر لازم نیست کارت ردئی عکس داشته باشد ویا کاغذ قیمتی باشد تها نمبر ثبت تابعیت وکود الیکترنیکی با ذکر آدرس در یک کاغذ عادی کافیست که از جعل جلوگیری شود..خداوندا من را صلاحیت میدادی تا هرکس را بوظیفه اش مؤظف میساختم همان تیاق  تر

 

گرفتن وعدۀ استقلال سیاسی وحاکمیت ملی: حکومتیکه اتباعش را تذکره ویا سند تا بعیت داده نتواند چرا از حاکمیت ملی صحبت میکند.مگر شما حاکمیت ملی را بخاطر کی میخواهد ؟   شما که حتی معاش ومصارف لوژستیکی خودرا از آمریکا وکشور های غربی میگیرید به چه دلیل از عدم وابستگی واستقلال سیاسی وحاکمیت ملی صحبت میکنید؟شما لطف کنید در کی از ولایات افغانستان احاد ملت را ثبت وراجستر کنید وحاکمیت ملی را بطور کل در یک ولایت حفظ نمائید باز با این حرف های کلان بر سر مردم کلاه بگذارید؟ اینها همه صحبت های ضد ونقیض وفریب دادن ملت است که الحمد لله همه مردم به این دروغ ها خندیدند وإعتنائی نکردند..واقعیت ها در کشور آنطور نیست که  حاکمان به مردم معرفی میکنند

استقلال سیاسی وحاکمیت ملی ونیاز مندی دوامدار پولی:. هرملتیکه چشمش به جیب دیگران باشد آزاد نیست .حکومتیکه سیستم مالی خودرا جهت خود کفائی عیار ساخته نتواند باید تا بلوغ درین زمینه متکی به دیگران باشد .:تا هنوز نیرو های امنتی از لحاظ تخنیکی، لو ژستیکی واستخباراتی ومالی کاملا وابسته ومتکی به کمک های خارجی اند فکر میکنم تأکید رئیس جمهور بر خروج زود هنگام به هدف حیف ومیل کردن بودجه است که بخاطر تقویت نیرو های امینتی افغان پرداخته میشود ورنه خروج زود هنگام جزء متلاشی ساختن زود هنگام نیرو هیا امینتی دیگر هیچ پیامدی ندارد. نیرو هائیکه از خود نه معاش دارند نه لباس ونه هم تجهیزات نظامی .اردوی ما تازه به پای استاد شده جهت راه رفتن به تمرین زیاد نیاز دارد والا به  زودی بزانو در خواهد آمد خدا را ندیده ای از قدرتهای آن میشناسی.ما درین ملک  ده ها تحول این چنینی را تجربه کرده ایم اگر پشت ما به استخحبارات خارجی ها نیست وصلاحیتهای بزرگ نداریم علم وتجربه ما درزین زمینه خیلی کافیست ما ازین نوشته ها هیچ هدفی جزء دل سوزی به ملت وکشوری خود نداریم دشمن ملت ما ودشمن کشوری ما دشمن خود ماست.

شرط سلامت بدنی در طرح قانون انتخابات از طرف حکومت: در اوایل طرح قانون انتخابات حکومت به شورای ملی سلامت بدنی کاندیدان از جمله  شرایط بود و اما در مورد کاستی های سلامت روحی هیچ اشارۀ نداشته.خوب ما در سر زمین زندگی مکینیم که بیشترین سر مایه اش شهید ومعلول است و وبرخی معلولین فزیکی سر مایه هیا معنوی کشور بحساب میروند.ما نیاز نداریم رئیس جمهور ما کوه نورد وشنا گر خوب باشد ما نیاز داریم تا رهبر مردم از سلامت فکری ونبوع واستعداد معنوی بر خوردار باشد خیر است پایش ویا دستش معیوب باشد وآن نشانه افتخارش خواهد بود که در تحولات افغانستان نصیبش شده.

.رئیس جمهور ما روزی در جمع مردم سنگ وطن پرستی را به سینه زد وگفت آیندۀ کشور خراب است میترسم میرویس جان مهاجر شود ونتواند در پوهنتونهای افغانستان درس بخواند خوب به نظر خودش تنها میرویس جان شایسته تحصیل وآرامش بوده دیگه اتباع ملت که آواره و.مهاجر اند خیر است .ولی حالا در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان با خانم کرستیان  امانپور گفت میخواهم میرویس جان در پوهنتون  بستان در همان پوهنتون آمریکائی درس بخواند که به من دیپلوم افتخاری داده است.کس نیست پرسان کند پیش مردم گریه میکنی که پسرم به خارج درس نخواند ونزد خارجی ها التماس داری تا پسرت را شامل پوهنتونهای خود کنند والله نمیدانم این چهره چند رنگ دارد ودر پی إغفتال کیست.

این کاروان به 2014 نمی رسد: ملت بیدار وسر بلند افغانستان اگر خماری ویا بیماری سر نوشت شمارا بدست گیرد عاقبت را خیلی بحرانی وناگوار می بنیم.آنچه درین هفته ها شنیدید یکی واقعیت نداشت ولی با پر روئی وسفید چشمی من حیث دست آورد به شما تلقین شد.باور کنید زیر نیم نظر خواهی بخاط دادن مصئونیت ویا رفع مصئونیت بخارجی از شما تعهد دیگری گر فته میشود حالا باید هرچه عاجلتر  اپوزیسیون فعال واکتیف بیا بوجود بیاد و کشور را از این بحران که عمداً ایجاد گردیده نجات دهد در غیر آن این بحران فراگیر فاجعه جبران ناپذیر را ببار میاورد .