دست جفا : نو شته نذیر ظفر لویزیانا – امریکا

از هر کناره دست ســـــــتم در گلوی ماست

در آســـــــــتین پــــــاره مکان عدوی ماست

آنانـــــکه در مـــــــقام خرابـــــــات خفته اند

غافل از آنـــــــکه باده شان از سبوی ماست

عمـــری گذشـــــت و کام دل ما نشد حصول

هر چــند چشـــم دل بـــــه در آرزوی ماست

گر در حـــــــضور یار مــــــشرف نمیشویم

انگشت انـــــــتقاد مــــــخا لف بسوی ماست

خـــینا گران بـــاغ تـــــصور نمــــــــــیکنند

کاین نگهت چمن همگی عطر و بوی ماست

ما جــــان به نذر عــــشق نـــهادیم بی دریغ

آیینه وار عــکس شــــــهادت بروی ماست