شعر طنز هرچه بادا باد :همسنگر


آرزو دارم که من رهبر شوم
ظالم وخونریز واستمگر شوم
با کلام خوش فریبم خلق را
حامی دزدان غارتگر شوم
دین وایمانم به زیر پا نهم
قاتلان را همدم و یاور شوم
آتشی در خانهءمردم زنم 
ما لک قصر وسرای وفر شوم ۰
خاک میهن را سپارم دست غیر
مر دم بیگانه را نو کر شوم
همدلی را دور سازم از وطن
مایهءاندوه وشور وشر شوم
چون منافق لاف دینداری زنم
جلوه گر محراب وهر منبر شوم
هرکی را افگنده در خاک سیه 
خود وکیل وصاحب دفتر شوم
رونقی آرم ببازار فساد 
فاسد وجانی وزور آور شوم
ننگ مردم را نمایم پایمال
تا جنایت پیشه ء دیگر شوم
کاخ عیشی بهر خود پی افگنم
روز وشب مست می و ساغر شوم
بزمی آرایم ز گلرویان ناز
شیفته ءخوبان سیمین بر شوم
ثروت اندوزم زمال دیگران
صاحب طیاره وموتر شوم
نظم و قانون عدالت بشکنم 
ماجرا جویی درین کشور شوم
زنده گی را تیر ه بر اهل ادب
اهل دل را باز درد سر شوم
گر بدینسان قسمتم یاری دهد
شهره آفاق و نام آور شوم
ملک گر ویرانه شد  مردم تبه
هرچه بادا  باد من رهبر شوم .

هالند -جنوری ۲۰۱۳

نورالدین همسنگر