سازمان جاسوسی پاکستان و یک ترفند جدید : ارسالی مرجان از هالند

خبرهول انگیز  دیگر بخاطر  ایجاد  سسازمانی  جهنمی  که تحت  عنوان  «سازمان زنان  افغان» در

  پاکستان  ازمدت  شش  ماه  بیناد  نهاده  شده  است  مردان  تند رو که  مخالف  تمام  حقوق   و آزادی  های  مدنی  زنان  ُ حتا  خحالف  تحصیلات  طبقه  اناث  میباشند  این  سازمان را  مدیریت  و رهبری  مینمانید

در این مورد  از  زنان  آگاه  افغان  تنما  داریم  که فریب این  سازمان  جهنمی  را  نخورده  در  مورد  جلب  و جذب  در  دامان  این  سازمان  جاسوسی  از  آگاهی  کامل  کار  گرفته  و هویت  ایشان را برای  همه  افشاه  نمایند

دوستان گرامی: توجه شما را به خبر خيلی با اهميتی در باره اساسگذاری يک سازمان جهنمی  از جانب سازمانهای جاسوسی پاکستان و احتمالن شبکه بزرگتر از آن در مورد زنان افغانستان و کشور مان جلب مينمايم