قرارداد امنیتی زیر مایکروسکوب رئیس جمهور:احمد سعیدی

 images اینبار دقت بیشتر از گذشته تا خطائی صورت نگیرد.دولت افغانستان امضای پیمان استراتیژیک با امریکا وسائر کشور های اروپای را بدون ذره بینی ومایکروسکوپ  امضا کرد واما در مورد امضای قرار داد امنیتی میخواهد دقت بیشتری بخرچ دهد وشروط مورد نیاز مردم افغانستان را جدا در نظر بگیرد یعنی امنیت وثبات چنانچه جناب رئیس جمهور در سخنان چند روز قبل شان بیان داشتند که حکومت افغانستان محتوای متن امضای پیمان امنیتی را ذره ذره، زیر ذره بین و میکروسکوپ می بیند، مطمین باشید، در آن خطای نخواهد شد”.در کلیه قرار داد امضا میشود ولی با دقت واحتیاط.

مایکروسکوب رئیس جمهور: سر انجام شرائط رئیس جمهور در حال بر آورده شدن است شرائط که بسیار نا وقت مشخص میگیرد د وحال مشخص شد که تضمینات امنیتی شرط اساسی امضای قرار داد امنیتی از جانب حکومت افغانستان بوده. در ماه های قبل رئیس جمهور بخاطر عدم بر آورده شدن خواستها وشرائطش  امضای قرار داد امنیتی را از بر نامه  کاری حکومت  خود خارج کرده بود که موافقین ومخالفین خودرا داشت ولی بسیاری ها باور داشتند که  رئیس جمهور با غرب خصوصا آمریکا مخالفت استراتیژیک ندارد ولی اختلاف های سلیقوی وگاهی هم مصلحت های شخصی کابوس اختلاف را به نمایش میگذارد ورنه پیمان استراتیژیک من حیث پیمان مادربه هر نحوی که بود  قبلا امضا شده که مسائل امنیتی جزء از آن  بحساب میاید واینکه محترم حامد کرزی قرار داد امنیتی را بیشتر ذره بینی میکند ودر ختم سخنش میگوید هیچ  خطائی  صورت نخواهد گرفت چند مفهوم ویا معنی دارد که باید به آن توجه شود.

خطائی نمیشود:این کلیمه بخاطر آرامش خاطر کسانیست که از امضای قرار داد امنیتی میترسند ویا وسیله ساختند برای تحریک أذهان عامه بر علیه حکومت  ولی با این اطمینان به مردم فهماند که  قرار داد امنیتی دیر ویا زود امضا میشود  اما نه ساده بلکه ذره بینی میشود تا اینکه  به ملت نشان دهد که نهایت دقت واحتیاط را بخرچ داده وسر انجام با فرا خوانی لویه جرگه وامضای نمایندگان مردم مسئولیت های اینده را از دوش خود بر داشته  .البته این مخالفت ها  زرگری  ومغشوش کردن أذهان عامه ودر  قسمت آماده سازی ذهنیت های مخالف است ویا اینکه رئیس جمهور میکوشد بنوع خودرا از پیامد های منفی احتمالی تبرئه کند چنانچه  امضای پیمان استراتیژیک را بدوش مردم انداخت وحالا هم این کار را انجام میدهد یعنی جرگه را فرا میخواهد تا درین زمینه (مشوره وبعد مهر وشصت کنند واما کلیمات ذره بینی ومایکروسکوب واینکه اشتباه صورت نخواهد گرفت  به انسان انتباه زیر را میدهد. ذره بینی میشود یعنی مانند پیمان استراتیژیک بدون دقت امضا نمیشود ودست وپای حکومت افغانستان هم بخاطر تأئید پیمان استراتیژیک بسته است واینکه در قرار داد امنیتی اشتباه صورت نمیگیرد شاید منظور شان این باشد که قبلا چنین اشتباه شده خوب به هر حال دقت وآینده نگری در هر معاهده وقرار داد ضروری وکار شایسته است.

چرا نام  لویه جرگه را عنعنوی میگذارند: ؟ همه میدانند که جرگه عنعنوی یک  نهاد غیر قانونی  بوده در قوانین کشور پیش بینی نشده و کدام التزام در پی ندارد.عنا صر تشکیل دهنده جرگه عنعنوی عینا همان عناصری است که جرگه بزرگ را تشکیل میدهد واما اینکه بجای کلیمه  لویه جرگه  ویا شورای بزرگ قومی جرگه عنعنوی نوشته میشود دو دلیل دارد. اول اینکه طبعیت نظام فعلی یک طبیعت قانون گریز است است ومیکوشد هر آنچه  صبغه غیر قانونی دارد بیشتر رائج باشد واین مسئله از طبع قانون گریزی حکومت مردان ما ناشی میشود.مسئله دوم اینکه شاید رئیس جمهور وتیم حاکم خواسته باشند امضا قرار داد ها با آمریکا همچنان در آینده جنجال بر انگیز باشد یعنی در دراز مدت گروه حاکم در کابل بتوانند ادعا کنند که این قرار داد ها از طرف مرجع قانونی که لویه جرگه است امضا نشده وامضای جرگه عنعنوی هیچ ماهیت قانونی وحیثیت اجرائی والتزامی ندارد وهرکس بتواند به سادگی قرار داد هارا فسخ کند. ومردم بگویند رئیس جمهور کرزی چقدر عاقبت اندیش وآینده نگر بوده است. وهمچنان حامد کرزی به نقطه بسیار مهم دیگری اشاره کرده که میتواند توجه مردم را جلب کند وآن اینکه امنیت افغانستان مهمتر از همه چیز است وامریکا باید درین مورد تضمین بدهد.

پیش شرط ها: همانطوریکه امریکا ضرب الاجل برای امضا قرار داد امنیتی تعین کرد جناب حامد کرزی هم از تضمینات امنیتی سخن گفت اما هیچکوام این شروط مانع امضای قرار داد امنیتی نمیشود چون قرار داد شرائط ونیاز های خودرا دارد وبالأخیره امضا میشود ومیتواند بعد از ضرب الأجل امریکا امضا شود تا  برگه برد باشد برای رئیس جمهور کرزی که گویا به شروط وخواستهای امریکا تسلیم نشده اما حقیقت این است که محتوا زمان وشرائط تخنیکی قرار داد ها توسط هیئت مشخص قبلا تأئید شده واین حرف ها وسیاست ها خوراک روز سیاسیون کشور است ودر مورد آنچه امریکا وحامد کرزی خواسته باشند هیچ مانع وجود ندارد تنها بخاطر ذهنیت سازی یکسال کار میکنند واین خصلت غرب است وجناب رئیس جمهور هم در سیاست مشرب غربی دارد که عمده ترین عنصرش تحمل وصب است ورنه همه مساائل چندین سال قبل بر نامه ریزی شده وما روزانه یک صفحه را مطالعه وتحلیل میکنیم.تحلیل که قبلا از طرف متخصصین امریکا حلاجی شده .