نماد گُل : مسعود حداد

 mashoodhadad

کویرم من وآب نیل تو باشی

چراگاهِ غزالِ دل تو باشی

چوپروانه به گردت پربسوزم

شمع تابان هر محفل تو باشی

به وصف توغزل خوانم چوبلبل

به بوستانم، زهی سنبل تو باشی

نیندیشم بخود ، اما شب وروز  

دعایت می کنم مُقبل تو باشی

پی ظِل خدا آنوقت نگردم

چوابری برسرم گرظِل توباشی

نمی ترسم  زطـــوفان حـــوادث

اگر دریا،اگر ساحل تو باشی

زخاکم گر کُلالان کوزه سازند

همی خواهم شراب ومُل تو باشی

من آن هابیل جورِ روزگارم

بکش خنجر که تا قابیل تو باشی

شهید کوی تو گردم، خدارا !

سر خاکم نمادِ گُل تو باشی

مسعود حداد

10 سپتامبر2013