دروغ بود — نوشته نذیر ظفر – ورجینیا 13/23/11

download

هر گفــــته از زبان رقیبان دروغ بود

مــــهر و وفای دلـبر جانان دروغ بود

ایکـــــاش با فریــــــب نمی کردم اتکا

تصـــــویر یار با لب خندان دروغ بود

در بســــتان سبز خـــــیال ام گلی امید

در دیده بود گرچه شگوفان دروغ بود

تقـــــــــصیر دل نبود درین ماجرا ولی

منظور حرف قا صد شیطان دروغ بود

وقتــــــیکه برف غصه ببام دلم رسید

دانســــتم آنکه فصل بهاران دروغ بود

میگفت بیـــتو زنده گی هر گز نمیتوان

بی پایه بود آن همه  پیمان دروغ بود