رفيق شفيق حسن اميری : ج – پ

سپثنا

 

تیوری مائویستی “محاصره شهرها از طریق دهات را شنیده بودم”،
پراتیک انقلابی “محاصره دسـتها از طـریق دهـان” را اینجـا دیدم.
صبور سياه سنگ

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.