جگرم میسوزد – نوشته نذیر ظفر 14/23/03


  نذیر ظفر

به درد اهـــل زمین آفتاب میسوزد

به چشم اختر شبـــانه خواب میسوزد

چو فهم نیست مکـن گله از تبهکاران

ز دست مردم جــا هل کتاب میسوزد

چگونه رنــگ تحـــــمل بباغ دل آرم

که دیده از ورقــی هر گلاب میسوزد

چو موج هر طــرفی رو کنم نیم آرام

دلم به غصه و در اضطراب میسوزد

بپای دار مرا گر بجــــــرم عشق برند

ز گرمی گلــــــویِ من طناب میسوزد

مکن تو پــــــــکه دگر آتش غم دل را

بس است شد جگرِ من کباب ؛میسوزد

ببین به کرب و بلای دلی غمین (ظفر)

خیام عـــــــشق خدا در عذاب میسوزد