توپ انتخابات در ميدان كميسون برسي شكايات :احمد سعيدي

سعیدی

 چندي قبل كميسون مستقل انتخابات همه هست و بود را كه مردم به صندوق ها ريخ  بودند به كميسون مستقل برسي شكايات انتخاباتي تحويل داد تا آن مقام با عدالت گستري سفيد را از سياه حق را از باطل جدا نمايد و اميدوارم  اين كميسون طور عمل كند تا همه بر حقانيت بي طرفي آن  مهر تائيد بگذارند در غير آن عامل بحران فضايي  مسئولين هر دو كميسون بوده كه تاريخ در مورد شان قضاوت خواهد كرد همه ميدانيم  مردم افغانستان به تاريخ 16 حمل 1393 ثابت كردند  افغانستان براي همه افغانان است و در اين روز  مرزهاي ساختگي  

قومي قبيلوي زباني كه بعضي ها باور دارند  رنگ باخته بنظر مي رسيد مردمما در همان روز  شاخصه‌‏هاي دموكرات بودن خود و  حكومت آينده  را با انگشتان خود در مقابل مشت   رقم زدند با حضور بخش بزرگ  از مردم در انتخابات و حمايت از كانديداي معين نشان دهنده رشد فكري مردم ما بوده دوام اين باور ها ميتواند آينده بهتر را براي ما و نسل آينده  ترسيم كند از طرف ديگر همه كانيدان از تقلب شكايت دارند آيا با همه بگو مگو هاي كه عليه كميسون شكايات انتخاباتي با در نظرداشت همه شك و ترديد ها كه وجود دارد اين كميسون صداقت  شجاعت آن را دارد كه با اشراف و تاثير پذيري هاي فراواني كه در كشور صورت مي‌‏گيرد ، مقابله كند. يا تسليم نا ملايمت ها مي شود  

با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و حضور چشمگير مردم افغانستان در پاي صندوق هاي راي، بسياري به اين باور اند كه مردم افغانستان يك نه بزرگ بر سياست هاي  طالبان و تاكيد همه جانبه بر قانون پذيري و باور داشتن به  در فرايندهاي سياسي مسالمت آميز و حكومت مردمي در افغانستان مي دانند.اين يك حقيقت است كه گفته شد اما  آيا كميسون محترم برسي شكايات انتخاباتي  به فرايند سياسي مردم  افغانستان احترام خواهد گذاشت و دولت برآمده از طريق راي هاي شفاف  را به  مردم افغانستان معرفي خواهد كرد  باور دارم اعضاي كميسون برسي شكايات همه حساسيت ها را درك نموده و در راه زدودن بحران گام هاي عملي  بر خواهند داشت . در غير اين صورت اگر خدا ناخواسته شفافيت زير سوال برود  ،هيچ كس نمي تواند از بحران فراگير كه از عدم شفافيت انتخابات به وجود مي آيد جلو گيري كند  شفافيت انتخابات ميتواند به معناي شكست مطلق  گروه طالبان باشد  اما عدم شفافيت ميتواند زمينه رشد و حتي تسلط گروه هاي جنگ جو را به اريكه قدرت در افغانستان زمينه سازي كند  باور دارم هر دو  كميسون انتخابات ميدانند آنچه كه در 16 حمل 1393  در افغانستان اتفاق افتاد حامل پيامي بود مبني بر اينكه در حقيقت مردم افغانستان با رفتن به پاي صندوق هاي راي نشان دادند كه مي خواهند دست به دست شدن قدرت در افغانستان ديگر از راه خشونت و زور نباشد و معيار خواست و راي مردم باشد؛ اين پيامي بود هم به مخالفين هم به مردم افغانستان و مسولين هر دو كميسون  از طرف ديگر در همان روز پيام ديگر اين بود  كه نيروهاي امنيتي افغان توان تامين امنيت را دارند در صورتي كه به آنان اعتماد شود ، اين مساله نشان مي دهد كه نيازي نيست افغانستان كه با سرنوشت انتخابات دست برد صورت گيرد  

به هر صورت انتخابات در روز معين  برگزار شد اما اگر خدا ناخواسته انصاف و عدالت تحقق نيابد  من از  پس لرزه هاي انتخابات سخت ميترسم اگر كميسون دقت همه جانبه ننمايد سهل انگاري صورت گيرد باور هاي قومي و قبيلوي جاي عدالت را پر كند  اين شور و شوق انتخاباتي بزودي جاي خود را به نگراني ها و چالش هاي خواهد داد  كه كنترول آن خيلي دشوار خواهد بود . درست است  اين انتخابات در همين  مقطع از زمان  يك تحول مثبت است چون مردم با فرهنگ افغانستان  . نشان دادند كه بايد تحولي از راه مسالمت آميز ايجاد شود نه از راه خشونت اما مهم اين است كه بعد از برسي ها و پرداختن به قناعت يا عدم قناعت كانديدان محترم  چه روي مي دهد اگر خدا نا خواسته  انتخابات به دور دوم مي رود، آن وقت چهره اصلي اين انتخابات مشخص تر  مي شود. در مرحله دوم شما مي بينيد كه چطور افغانستان از نگاه قومي به دو طرف تقسيم مي شود تاجيك و پشتون اما نقش و جايگا برادران هزاره ازبك ميتواند در سرنوشت انتخابات خيلي تاثير گذار باشد   پيشبيني مي شد كه انتخابات با تخلفات همراه خواهد بود  اما نه با آن بزرگي كه حالا گفته مي شود در اخير مي خواهم دوستانه و برادرانه از كميسون مستقل برسي شكايات انتخاباتي تقاضا نمايم ملت از شما عدالت و انصاف مي خواهد عملكرد اصولي و بي طرفانه شما ميتواند از همه بحران هاي كه دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان انتظار آنرا دارند جلو گيري كند  و نام شما را تاريخ و نسل هاي آينده با افتخار و نيكويي ياد كنند در غير آن  اعلام نتايج تنش هايي را ايجاد خواهد كرد  در آن صورت بدون شك احساس ياس بزرگي به مردم دست خواهد داد. و از مشكلات كه دامنگير مردم و كشور ما خواهد شد هيچ كس جلوگيري كرده نمي تواند . 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.