چرا ضیا الحق امر خیل جز از مشکل است : احمد سعیدی

images
انتخابات در هر کشور معیار دموکراسی، نشانۀ ثبات ومظهرقانون پذیریست .ملتها ی بیدار وعاقبت اندیش بخاطر جلو گیری از تنش وسوء تفاهم از مسیر همین کانال بطور مسالمت آمیز قدرت سیاسی را از یک فرد، جریان ویا ازیک پروسه به پروسه دیگر انتقال میدهند. انتخابات یعنی آینۀ تمام نمای اراده مردم واین آینه باید به بزرگی اراده وأهمیت سر نوشت مردم پاک وشفاف باشد.حال آنچه مارا بخاطر رفع نواقص ،کمبودی ها وتکمیل شرائط بر پائی یک انتخابات آزاد مستقل وشفاف به مبارزه می طلبد در چند مورد طور فشرده درین نوشته پی میگیریم.  

از همه اولتر  باید عرض شود که أهمیت وضرورت امنیت یک اصل است که به فضل خداوند در دور دوم انتخابات بخاطر تلاش و فدا کاری نیرو های مسلح ما  بخوبی گذشت مردم همه از نبود امنیت تشویش داشتند اما  حالا جناب ضیا الحق امر خیل رئیس دارالانشای کمیسون مستقل انتخابات جز از مشکل آفرینی ها در پروسه انتخابات گردیده است گرفتاری اوراق رای دهی بدست پولیس و دفاع میان تهی جناب امر خیل که دیگر اعتماد با وی دور از امکان است هر لحظه بحران آفرینی میکند نه تنها پولیس کابل این عمل آقای عمر خیل را مردود میداند حتی سریر احمد برمک عضو کمیسیون مستقل انتخابات با تائید این خبر می گوید که بربنیاد اصول وظایف داخلی این کمیسیون مستقل انتخابات دارالانشای  این نهاد هیچ کاری را بدون فیصله اعضای کمیسیون انجام داده نمی تواند اما در باره این رویداد که آیا این مواد بر اساس فیصله اعضای کمیسیون انتقال داده می شد، جزئیات بدست نمی دهد و می گوید که در این باره بعدأ جزئیات خواهد داد. آقای برمک می افزاید:” یک هئیت حقیقت یاب از هر دو طرف موظف شده است تا روی این مسآله کار کند. آقای برمک می گوید ما تا دیروز فکرمی کردیم شاید یک سوی تفاهم باشد اما حالا ازسوی نهادهای امنیتی جدی گرفته شده است وما مجبورهستیم که بلاخره این موضوع را واضح بسازیم.”از طرف دیگر سخنگوی وزارت امور داخله صدیق صدیقی می گوید که پولیس بر بنیاد دستور وزیر امور داخله مسوولیت دارد تا جلو تقلب ها را بگیرد.صدیق صدیقی می افزاید:” کارهای پولیس ملی تا کنون در باره انتخابات شفاف بوده اند،  پولیس بر اساس هدایت وزارت امور داخله مسوولیت دارد تا جلو تقلب گران را بگیرد از سوی دیگر .”محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان انتقال مواد اساس انتخابات را از سوی آقای ضیا الحق امرخیل در ساعت سه پس از چاشت روز اول انتخابات به ولسوالی سروبی کابل و دستگیری آنرا از سوی فرمانده پولیس کابل پرسش برانگیز می داند.آقای ایوب زاده می گوید:” انتقال مواد اساس انتخاباتی درآن وقت روز ازسوی خود آقای امرخیل ومانع شدن انتقال این مواد در همان زمان ازطرف جنرال ظاهر قومندان امنیه کابل سوال برانگیز است. این کار یک سوی تفاهم بوده نمی تواند باید جدی بررسی شود در غیرآن اعتماد مردم را نسبت به پروسه انتخابات وکمیسیون مستقل انتخابات از بین می برد از طرف دیگر .”فرمانده پولیس کابل گفته است که آقای امرخیل بدون هماهنگی با پولیس مواد اساس انتخابات را از کمیسیون  بیرون کشیده بود و پولیس مانع این کار شد اما ضیا الحق امرخیل این اتهام ها را رد می کند با در نظر داشت اخبار انتشار یافته پولیس کابل در روز انتخابات یک محموله انتخاباتی را که گفته می شود قرار بود در اختیار هوادران یک نامزد انتخابات قرار بگیرد٬ توقیف کرد.جنرال ظاهر ظاهر٬ قوماندان امنیه کابل می گوید که این محموله به دستور ضیاالحق امرخیل قرار بود به ولسوالی سروبی منتقل شود که پولیس مانع این کار شده است.آقای ظاهر می گوید که توقیف این محموله خشم امرخیل را برانگیخت و حتی ماموران محافظ او پولیس را با اسحله تهدید کرده اند.ظاهر گفت که پولیس از تقلب جلوگیری کرده و این محموله را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار داده است.جنرال ظاهر به صراحت گفته که ضیاالحق امرخیل تقلب کرده است و پولیس کابل اسناد کافی در این باره در اختیار دارد. شماری از مردم که به پای صندوق های رای رفته اند می گویند که مردم افغانستان برای تعین سرنوشت شان جان و انگشت دستان شان را از دست می دهند اما در سوی دیگر ضیاالحق امرخیل همه ارزش ها را پا مال می نماید  .بهتر است ودرین نوشته زیاد تر به چالش های اشاره شود که در داخل پروسه انتخابات نهایت با أهمیت است. ثبوت هویت رأئی دهندگان و تعداد نفوس هر ولایت شنیده می شود بعضی از ولایات که نفوس شان از خورد و بزرگ به دو صد هزار نمی رسد اما بالا تر از سه صد هزار رای به صندوق یک شخص ریخته اند درست است که احصایه دقیق وجود ندارد اما حضور وکلای هر ولایت در پارلمان نمایانگر محاسبه نفوس همان ولایت است  برخی از مشکلات که مارا به چالیش میکشاند طبیعی است مانند تهدیدات امنیتی وضعیت جوی و أقلیمی گرما در دور دوم انتخابات  وموقعیت جغرافیائی وغیره واما برخی زاده دست خود ماست مانند فرار ازاثبات هویت اتباع کشور  کارت رای دهی دارد اما تذکره تابعیت ندارد هر چند برخی مردم تذکره بدست دارند اما بخاطر چاپ مکرر تذکره ها حتی طور جعلی إعتبار اسناد سابق را زیر سوال برده ،هویت اتباع یک مملکت از سند تابعیت شان ثابت میگردد ، ملتیکه سند هویت ندارد رفتنش بپای صندوق های رأئی عبث وبیهوده است، عدم توزیع سند هویت به اتباع کشور نشا نه بی مهری وبی مسئولیتی حکومت نسبت به ملت بوده وگرفتن رأئی إعتماد از افراد فاقد هویت مشروعیت نظام را تضمین نمیکند.حکومتیکه تعداد دقیق وعلایم معرف اتباعش را نداند مانند چوپانی است که گله بی نشان وبی عدد را به گرگان گرسنه رها کرده باشد لذا وضعیت فعلی در افغانستان شاهد بر بی توجهی حکومت نسبت به ملت است. فرضیه استفاده از کارت های کهنه ویا گرفتن کارت جدید رأئی دهی قبل از گرفتن کارت هویت یا تذکرۀ تابعیت یک حرکت ناقص ناقص وغیر منطقی بود  چون برای رأئی دادن در روز انتخابات اول کارت هویت ویا سند تابعیت را باید می دیدند  وبعد کارت رأئی دهی را به آن تطبیق داده در صورت صحت پروسه رأئی دهی ادامه پیدا میکردند لذا بخاطر رأئی دهی در روز اتخابات تذکره وکارت رأئی هردو ضروری بود ونباید بخاطر اوضاع بد امنیتی یک پروسه ملی جعل میشد ویا به اشاره و مداخله رئیس دارالانشای این کمیسون به افتضاح کشانیده میشد .

از همه مهم تر حفظ إعتبار نهاد های مسئول : نهاد هائیکه مسئولیت بر گزاری انتخابات تا اعلام نتائج را دارند باید نزد ملت یک نهاد معتبر وقابل إعتماد باشند . اما رئیس دارالانشا جناب ضیا الحق امر خیل دیگر مورد اعتماد بوده نمی تواند گرفتاری اوراق های رای دهی در روز اول انتخابات از طرف مسئولین قومندانی امنیه کابل دیگر این کمیسون بخصوص دارالانشای آنرا نزد ملت بی اعتبار ساخت  . لذا بی إعتبار سازی کمیسیونهای انتخابات آن هم از طرف یکی از مسولین بلند پایه آن نهاد  بمثابه بازی به سر نوشت ملت وشوخی با سیاست واداره است.اگر شما تلفات جانی وریزش آبرو وإعتبار ملت افغانستان را بخاطر گرفتن بودجه انتخابات از خارجی ها دقیق حساب کنید و در پهلوی ان مصارف نقدی ولوژستیکی دیگر را به سنجش بگیرید میداند که انتخابات افغانستان به چه قیمت تمام شده با آنهم می بینیم تا هنوز صندوق ها جمع نشده دست های مرئی ونا مرئی از دزون کمیسون شاید با در نظر داشت سابقه حزبی و سیاسی خود  در صدد سب وتاژ کردن نتائج انتخابات اند. یا مستقیم و یا غیر مستقیم یکی از مسولین کمیسون کسی را مؤظف سازد ویا صندوق های خالی را به نفع یک کاندید پر کند پس بهتر است هیچ انتخابات صورت نگیرد و کمیسون انتخابات  در نقش سلطان هرچه میگوید واجب الإجرا باشد.